Filmová recenzia: Nedotknuteľní / The Upside

Print Friendly

Titul: Nedoknuteľní  /  The Upside, USA, 2018, 125´

Réžia: Neil Burger
Scenár: Jon Hartmere
Kamera: Stuart Dryburgh
Strih: Naomi Geraghty
Hudba: Rob Simonsen
Hrajú: Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Aja Naomi King, Jahi Di´Allo Winston, Genevieve Angelson, Golshiteh Farahani, Tate Donovan, Julianna Margulies, Suzanne Savoy, Michael Quinlan a ďalší
Distribúcia: Bontonfilm v SR: 14. februára 2019

Synopsis

Dvojica ochrnutého milionára  a bývalého kriminálnika sa dá dohromady, i keď  ani  jeden z nich nemá budúcnosť, napriek tomu si možno len ťažko predstaviť heterogénnejších dvojicu.

MOVIE   REVIEW

Sympatický ale povahove taktiež  konfliktný milionár Phillipe  je  z  nóbl prostredia, s dobrým vzdelaním, a vášňou pre umenie. Nešťastná udalosť počas paraglidingu  mu však urobí škrt cez rozpočet,  a napriek značnému bohatstvu  ostane  ochrnutý  a súčasne  pripútaný na vozík.  Osud  ho však spojí  pri hľadaní osobného asistenta  s  obdobne  osudovo  ťažko poznačeným  černošským mladíkom  Drissom, ktorý  je  z kriminálnickej rodiny a z  predmestia.

Film Spot: Nedotknutelní (The Upside) – Recenze – 50%

Čerstvo prepustený väzeň  má inak   komplikácie v svojom životopise  a v nedôvere  k názorom  personalistov zmeniť ich predpojatia  pri  získavaní  práce.  Manká by sme našli  aj v  získavaní  rešpektu  vo  vlastnej  rodine, keďže  má finančné problémy.  Nešťastný  Phillipe  si  na konkurze  pre post ošetrovateľa  vyberie živelného chlapíka  Drissa, čo môže byť  krok zo  zúfalej  nudy,  či sofistikované  „mlženie  suicidálnych sklonov“.

Nuž a filmový príbeh, voľne inšpirovaný  skutočnými udalosťami  ponúka špecificky emočne  dojemný,  nečakane  zábavný,  a  pre citlivé duše aj neuveriteľne silný zážitok. Veď kto by chcel dobrovoľne byť  v koži  jedného z  protagonistov?

The Upside' Review: A Billionaire and His Buddy Find Reasons to Be Cheerful  - The New York Times

Chémia medzi dvomi odlišnými  „hrdinskými  protipólmi“ funguje.  Filmová skladačka postáv, režijné vedenie  hercov,  hudba, výber scénických elementov, práca kameramana, a všetky ďalšie profesné komponenty  sú  v  hollywoodskom nadštandarde, takže cieľová  skupina publika  multiplexov  môže  očakávať  skutočne zaujímavý divácky zážitok.

Tvorcovia  projektu  vybalancovali   smutný príbeh o handicapovanom človeku, drámu, i  tragi/komediálne prieniky.  Všetky detaily  hodnotenia  platia  napriek faktu, že  tento projekt je vlastne mandantom, či  remakom pôvodného francúzskeho produkčného originálu (2011), a to na skutočne americký  a  globálny  spôsob: movie  pobaví, poučí i dojme.

Review summary: A newly released prisoner otherwise has complications in his resume and in distrust of the views of human resources to change their preconceptions in obtaining work. We would also find shortcomings in gaining respect in our own family, as he has financial problems. Unhappy Phillipe chooses the natural guy Drissa at the audition for the position of nurse, which can be a step out of desperate boredom or sophisticated „fogging of suicidal tendencies“.

Well, the film story, loosely inspired by real events, offers a specifically emotionally moving, unexpectedly entertaining, and for sensitive souls also an incredibly powerful experience. After all, who would want to be in the skin of one of the protagonists voluntarily?

The chemistry between two different „heroic opposites“ works. The film puzzle of the characters, the directing of the actors, the music, the selection of stage elements, the work of the cameraman, and all other professional components are in Hollywood above standard, so the target audience of multiplexes can expect a truly interesting viewing experience.

The creators of the project balanced a sad story about a disabled person, drama, and tragedy / comedic intrusions. All the details of the evaluation are valid despite the fact that this project is actually a client or remake of the original French production original (2011), in a truly American and global way: the movie will entertain, teach and impress.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV