Filmová recenzia: Darebák a pretekárka

Print Friendly

Titul, krajina, čas: Darebák a pretekárka (Le fidèle), Belgicko, Francúzsko 2017, 130 minút
Réžia: Michaël R. Roskam
Scenár: Thomas Bidegain, Noé Debré
Kamera: Nicoals Karaktsanis
Strih: Alain Dessauvage
Hudba: Raf Keunen.
Hrajú: Matthias Schoenaerts, Adele Exarchopoulos, Igor van Dessel, Jean-Benoît Ugeux, Sam Louwyck, Corentin Lobet, Gaël Maleux, Eric De Ataercke, Jena-Benoît Udeix, Nabil Missoumi, Thomas Coumans, Nathalie Van Tongelen, Fabien Magry a ďalší
Distribúcia: Film Europe v SR od 22. marca 2018
Foto: Film Europe

SYNOPSIS    Gino meets Bénédicte and it’s love. Great. Burning. But Gino also has a secret. Also that is dangerous for him and his surroundings. With Bénédicte, they will have to fight for their relationship: against everything and against everyone, and at the same time with themselves. Gino stretne Bénédicte a je to z toho láska. Veľká. Spaľujúca. Lenže Gino má tiež tajomstvo. Také, ktoré je nebezpečné pre neho i jeho okolie. S Bénédicte budú musieť za svoj vzťah bojovať: proti všetkému a proti všetkým a zároveň tak trochu i sami so sebou.

Review 

Zaujímavá francúzska dráma  o spojení  sympatického ale konaním veľmi nešťastného kriminálnika a charizmatickej ženy z lepších kruhov, ktorá verí na osud a na lásku na prvý pohľad.   Film  zaujme  atraktívnym kastingom a titulnými rolami Matthiasa Schoenaertsa a Adèle Exarchopoulos.  Kolorit prostredia automobilových zvodníkov a  bezbrehého  kriminálneho násilia vykrádačov bank.

Lettre d'un Taulard (from the film Le Fidèle) by Viktor Lazlo, Raf Keunen  on Amazon Music - Amazon.com

Štandardne rozohraný žánrový konflikt ústrednej dvojice, ktorá sexuálne poblúznenie snaží transformovať  do harmonického partnerstva, ale obaja hrdinovia to povahovo kazia.  V druhej polovici snímky zažívame nejedno ťažké prekvapenie a vcelku  dobrý sociálny ponor, analýzu kriminálneho podhubia a  kresbu  neľútostných pomerov, kde  násilná história  v gangu nie tak ľahko hrdinu púšťa –  mimo zabehané systémové súkolia.

Motívy scenára i snímka samotná  pôsobia autenticky a bez falošného  pátosu –  i keď sa nevyhýbajú melodramatickej romantike, a ani vcelku vernému rešpektu ku skutočného životného príbehu  a prípadovej umeleckej štúdii  z týchto prostredí, teda vernosti  skutočným hrdinom  z života vo Francúzsku.

Le Fidèle | Splitscreen ReviewSplitscreen Review

Časť publika môže zaraziť vcelku veľmi melancholické zakončenie, i keď v žánri dramatickej ľúbostnej romance plne korektné. Publikum dostáva týmto filmom kvalitnú žánrovku, nakrútenú s vysokou vernosťou životným partitúram civilného zobrazovania témy a  bez nechcených klišé.

Review content: An interesting French drama about the connection of a sympathetic but very unhappy criminal and a charismatic woman from better circles, who believes in fate and love at first sight. The film attracts with its attractive casting and title roles by Matthias Schoenaerts and Adèle Exarchopoulos. The color of the environment of car seducers and boundless criminal violence of bank robbers.

The standard genre conflict of the central couple, which tries to transform sexual seduction into a harmonious partnership, but both heroes spoil it by nature. In the second half of the film, we experience many difficult surprises and a fairly good social dive, analysis of the criminal undergrowth and drawing of ruthless conditions, where the violent history in the gang does not so easily let go of the hero – outside the established system gears.

The motifs of the screenplay and the film itself seem authentic and without a false pathos – although they do not shy away from melodramatic romance, nor quite faithful respect for the real life story and case art study of these environments, ie loyalty to real heroes of life in France.

Part of the audience may be struck by a very melancholy ending, although fully correct in the genre of dramatic love romance. With this film, the audience receives a high-quality genre, shot with high fidelity to the life scores of the civilian depiction of the theme and without unwanted clichés.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV