Filmová recenzia: Zúfalé ženy robia zúfalé veci

Print Friendly
Titul: Zúfalé ženy robia zúfalé veci  ČR, 2018, 83´
Filmová réžia: Filip Renč
Scenár: Halina  Pawlovská (podľa vlastného románu z roku 1993)
Kamera: Petr Hojda
Hudba: René Rypar
Hrajú: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Jindřich Žampa, Marie Kružíková, Pavel Kříž, Jiří Dvořák, Zdenka Procházková, Alice Bendová, Lenka Vlasáková, Martin Kraus, Roman Mrázik, Petr Vaček, Halina Pawlowská, Nikol Kouklová Distribúcia: Continental  v SR: 18. januára 2018 Foto: Continental
.
NOTICKA  „To bol teda pôrod!“ – je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová) na svet vzácnou „čelnou“ polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Malomesto strieda veľkomesto a predávanie prádla  až sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga študuje psychológiu a tak má svoju situáciu teoreticky zvládnuť. Prax je však iná. Zvlášť, keď sa stretne so známym sukničkárom a ten ju odvezie do karpatských hôr. Alebo, keď sa takmer utopí v kanoe, pred očami toho mladíka… Alebo keď zistí, že ten chlapec, ktorý ju prvýkrát videl nahú, nie je zase až taký kretén… Alebo… Tých „alebo“ je na Oľginej ceste hľadajúcej úžasný vzťah – veľa.
.
HALINA PAWLOVSKÁ:  „V tom filme ide skôr o také blbosti, nejde tam o zúfalstvo z toho, že vám niekto umrie alebo že ste vážne chorý, toto je iná kategória zúfalstva, zúfalstvo z toho, že vám kaderníčka zle odstrihne vlasy, že vám nechytí farba, že stratíte kabelku, to sú tie malé ženské tragédie a potom aj tie tragédie, keď sa trápite s láskou, ale nie je to o tom, že zostanete sama s piatimi deťmi a nemáte na chlieb. Tu je to ten strach, že budem sama, čo ja si počnem, nebudem sa nikomu páčiť… To si myslím, že tiež prežíva každá a keď nie, tak to je škoda. Ženy by to podľa mňa mali prežívať, pretože vždy sa to môže stať.“
.
MOVIE   REVIEW
.
Filipa Renča  ako filmového  a televízneho  režiséra (Rekviem pre panenku, Válka barev, Román pro ženy, Lída Baarová)  a Halinu Pawlovskú ako populárnu  spisovateľku  a scenáristku  (Díky za každé nové ráno, Vrať sa do hrobu)  netreba osobitne predstavovať, pretože obe tieto osobnosti  majú za sebou výraznú kariéru českých mediálnych hviezd.  To, že sa v tejto komédii  stretli  ide o vyložene šťastnú voľbu  i nádejným predpokladom aby vznikol    kultivovaný,  zaujímavý  a  dobrý film, ktorého základom nie je rodová rivalita medzi pohlaviami, ktoré sa potrebujú – ale zdravá polochlapská perspektíva.

Satiricky videná  ženská  téma  nie je v Čechách žiadne nóvum.  Veď ženským románom či novelám o trápení s láskou  poznáme  pestrú škálu. Divácky vďačné  dievčenské i ženské  „srdcové  témy“  sa obvykle odvíjajú  od vcelku povrchného hľadania  zabezpečeného partnera formou prestížneho povolania a tučného finančného konta (T. Vorel: Uloviť miliardára, T. Hoffman: Bezva ženská na krku, J. Vejdělek:  Ženy v pokušení  či  Muži v naději,  Marta Ferancová: Všetko alebo nič)  až  po  komplexnejšie spodobenia   obrazov partnerského šťastia s psychologickým či bytostným ponorom, či jemnou sociálnou analýzou hrdinky  i  partnerov, ktorých  si  protagonista  vyberá.

Zúfalé ženy robia zúfalé veci

Scenár  snímky  autorky Haliny Pawlovskej  rozpráva príbeh  sympatickej,  avšak  tvrdo na sebe pracujúcej  Oľgy  (Klára Issová) zo skromných pomerov. Oľga zažíva „malé ženské zúfalstvá„: pubertálne i postpubertálne  prešľapy a presídlenie z vidieka do veľkomesta,  partnerské omyly i rozchody,  absolvované zmeny  prostredia  – noví partneri, nové výzvy pracovné i osobné – a následne až „prerod z popletenej naivky“  na „univerzitne vzdelanú odborníčku“. Oľga si  prešla  štúdiom psychológie a vchádza  do následnej  praxe  psychologičky.  Prvé dieťa, sobáš a rozvod, narodenie druhého dieťaťa  a  sobáš s druhým partnerom.

Oľga  je  uveriteľná. Hrdinka  je prototypom vlastností  modernej českej  ženy  a stáva  sa výraznou persónou.   Najvýraznejším životným mankom  Oľgy   je jej  značná  reterdácia  a  život bez opory. Dôležitým sa stal   fakt,  že  na  všetko musí prichádzať sama, a ono hľadanie zmyslu  ju stojí  polovinu  zrelého života. Medicínske poslanie druhého manžela ako gynekológa v strednom zrelom veku i vzťahové náročnosť modernej globálnej doby, i nové sebavedomie kedysi  infantilnej a zmätočne konajúcej hrdinky – hľadať či robiť kompromisy  –  sú  tvorcami filmu  vykreslené zaujímavo a prirodzene  (súčasne komicky a s nadsádzkou).

Herecky je film obsadený  vyložene hviezdne. Okrem  famózne napísanej hlavnej  ženskej  úlohy  pre  Kláru Issovú  sa  vo vedľajších roliach  objavia  Matouš Ruml či Václav Vašák.   Oľginu najlepšiu priateľku stvárňuje zahrala Aneta Krejčíková. Dvojúlohy diabla a pánbožka  stvárnil Pavela Kříž.  V ďalších charakterových roliach vynikli aj  Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák či slovenský herec Marián Mitaš.  K excelentnej typológii a hereckým výkonom ktoré sú vzácne vyrovnané  v celej komediálnej snímke  možno pridať pochvalu za dynamicky  zrealizovaný dejový spád,  v ktorom  sa  striedajú komické gagy a  akcie s  civilne predstavovaným voice-overom hrdinky.  Nieto tu vágneho odťažilého  hláškovania, a  karikatúrnosť tu má nielen  mieru –  ale aj pôsobí mierne  a  intelektuálnejšie, pretože  tu máme absenciu brachiálnych vložiek a  všetky  dramatické  scény  sú   bez fekálnych excesov.

Snímka  na hrane globálneho žánru  top-grossing bláznivej  komédie (vynikajúca distribučná perspektíva)    je    plná   vtipných  a  úsmevných ženských  situácií, pri ktorých  sa publikum môže skvele zabávať, a to dokonca viac než očakáva. Podľa  nás sa podarila  prekvapujúco jedna z najpôsobivejších   ženských   komédií  slovenského a českého filmu  za ostatné roky,  ktorá má skutočne prirodzený  divácky  potenciál nadchnúť a zabaviť.  Slovak Film – Gabriel Gröber –  Hodnotenie: 65 % 

REVIEW    The satirically seen female theme is no novelty in the Czech Republic. After all, we know a wide range of women’s novels or short stories about torment with love. Audience-thankful girls‘ and women’s „heart themes“ usually stem from a rather superficial search for a secure partner in the form of a prestigious profession and a bold financial account (T. Vorel: Catching a Billionaire, T. Hoffman: A Great Woman on the Neck, J. Vejdělek: Women in Temptation or Men in Hope, Marta Ferancová: All or Nothing) to more complex depictions of images of partner happiness with psychological or essential immersion, or a subtle social analysis of the heroine and partners chosen by the protagonist.

The screenplay of the film by the author Halina Pawlovská tells the story of the sympathetic, but hard-working Olga (Klára Issová) from modest circumstances. Olga is experiencing „little women’s despair“: adolescent and postpubertal overstepping and relocation from the countryside to the big city, partner mistakes and divisions, completed changes in the environment – new partners, new work and personal challenges – and then the „rebirth from confused naive“ to „university educated“ expert „. Olga studied psychology and enters the subsequent practice of a psychologist. The first child, marriage and divorce, the birth of a second child and marriage to a second partner.

Olga is believable. The heroine is a prototype of the characteristics of a modern Czech woman and becomes a distinctive person. Olga’s most significant shortage in life is her considerable retention and life without support. The fact that she has to come up with everything herself has become important, and the search for meaning costs her half of her mature life. The medical mission of the second husband as a gynecologist in middle age and the relationship demands of the modern global age, as well as the new self-confidence of the once infantile and confusing heroine – looking for or making compromises – are portrayed interestingly and naturally by the filmmakers (both comically and exaggeratedly).

Acting, the film is occupied by a star. In addition to the famously written main female role for Klára Issová, Matouš Ruml and Václav Vašák will appear in supporting roles. Olga’s best friend is played by Aneta Krejčíková. The dual roles of the devil and the lord were portrayed by Pavela Kříž. Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák and Slovak actor Marián Mitaš also stood out in other character roles. To the excellent typology and acting performances, which are rarely balanced in the entire comedy film, can be added praise for the dynamically realized plot, in which comic gags and actions alternate with the civilianly represented voice-over of the heroine. There is no vague, harsh message, and caricature is not only peaceful here – but also milder and more intellectual, because we have the absence of brachial inserts and all dramatic scenes are without fecal excesses.

The film on the edge of the global genre of top-grossing crazy comedy (excellent distribution perspective) is full of funny and smiling female situations in which the audience can have a great time, even more than they expect. In our opinion, one of the most impressive female comedies of Slovak and Czech film in recent years has surprisingly succeeded, which has a truly natural audience potential to inspire and entertain.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV