Filmová recenzia: Láska a podsvetie

Print Friendly

Titul: Láska a podsvetie (Ammore e Malavita), Taliansko, 2017, 133 min.
Réžia: Antonio a Marco Manetti
Hrajú: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Raiz, Franco Ricciardi, Antonio Buonomo, Rosalia Porcaro, Antonio Fiorillo, Lucianna De Falco, Graziella Marina, Andrea D’Alessio, Pino Mauro, Antonino Iuorio

SYNOPSIS Naples. Ciro is a feared assassin in the service of Don Vincenzo and his cunning wife, Donna Marie. Fatima is a young, dreamy nurse. However, two seemingly different worlds are destined to meet again. One night, Fatima is in the wrong place at the wrong time. Ciro gets the job of getting rid of a girl who has seen too much. However, the events will start to develop differently, as expected. The two find themselves face to face, get to know each other and reappear in each other, finding the ever-lasting love of their youth. Thus begins a ruthless struggle in the magical streets of Naples and its bay. Amidst music, chases, love and gun bullets

SYNOPSIS    Neapol. Ciro je obávaným zabijakom v službách dona Vincenza a jeho prefíkanej ženy donny Marie. Fatima je mladá, zasnívaná zdravotná sestra. Dva zdanlivo odlišné svety sú však predurčené na to, aby sa opätovne stretli. V jednu noc sa Fatima nachádza v nesprávnu chvíľu na nesprávnom mieste. Ciro dostane úlohu zbaviť sa dievčaťa, ktoré toho príliš veľa videlo. Udalosti sa však začnú vyvíjať inak, akoby sa očakávalo. Títo dvaja sa ocitnú zoči-voči, spoznajú sa a znovu objavia jeden v druhom, nájdu stále pretrvávajúcu lásku ich mladosti. Začína tak nemilosrdný boj v magických uličkách Neapola a jeho zálivu. Uprostred hudby, naháňačiek, lásky a guliek z pištolí.

MOVIE    REVIEW

Parodická oslava Neapola a neapolského dialektu formou muzikálu o padlom mafiánskom bossovi  donovi Vincenzim, o vzbure a eliminácii  tradičného klanového vyvražďovania,  v duchu výziev o  sympatii, priateľstve a osudovej slobodnej láske medzi mužom a ženou.

Filmové dielo v koprodukcii RAI ťaží  témou z paródie na kruté „vyvražďovacie  praktiky“ – spevavej taliančiny  a schopnosti muzikálu  parodovať túto krutú nezmyselnosť života. Najostrejším prínosom snímky je najmä podarený záver filmu, v duchu bláznivej dobrodružnej frašky,  s excelentnými speváckymi a tanečnými kreáciami  viacerých postáv neapolských mafiánov, ktoré pobavia aj ortodoxných a zatvrdnutých divákov v mainstreamovom žánri ktorý nepôsobí prvoplánovými trápnosťami a  hrdinským  fetišom „ohavnosti akejsi  prvoplánovej koktailovej  popkultúry“.

Herci síce nespievajú po taliansky ale po neapolsky (čomu nik, kto nie je z tohto prostredia jednoducho nerozumie), ale pointa oduševneného výrazu i tak funguje.  Takže spev viacerých postáv konkurujúcich si  pištoľníkov, má akcentované grády, i nevšedný  parodický  humor, a je zážitkovým eventom nad očakávanie v zrele výbušných  momentoch, ako veľmi zábavná  mafiánska paródia  pre univerzálne publikum.

Hodnotenie: 60 – 70  %   Snímka bola uvedená v rámci MFF Benátky 2017

Review content A parody celebration of Naples and the Neapolitan dialect in the form of a musical about the fallen mafia boss Don Vincenzo, about the rebellion and elimination of traditional clan murder, in the spirit of calls for sympathy, friendship and fateful free love between man and woman.

The film work, co-produced by RAI, benefits from a parody of cruel „murderous practices“ – singing Italian and the musical’s ability to parody this cruel nonsense of life. The film’s sharpest contribution is the film’s successful conclusion, in the spirit of a crazy adventure farce, with excellent singing and dancing creations by several Neapolitan mobsters who entertain orthodox and hardened viewers in the mainstream genre, which .

Although the actors do not sing Italian but Neapolitan (which no one who is not from this environment simply understands), the point of soulful expression still works. So the singing of several characters of competing gunslingers, has accentuated grads, as well as unusual parody humor, and is an experiential event beyond expectations in mature explosive moments, like a very entertaining mafia parody for a universal audience.
 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV