Filmová recenzia: PROJECT X, 2012, 88´

Print Friendly

Bratislava

Projekt X 
USA, 2012, 88 min

Žáner: komediálna dráma
Réžia: Nima Nourizadeh
Hrajú: Nichole Bloom, Martin Klebba, Alexis Knapp
Obsah podľa distribútera – CZ

SYNOPSIS Three high school students try to improve their reputation in the school. They get an idea that looks innocent at first. They throw a party that no one will forget, but they are no longer ready for what follows. Information spreads rapidly because dreams are destroyed, records are corrupted, and a legend is born. „Project X“ is a warning to parents and to the police around the world. (official text of the distributor)
CONTEXT: Premiere of the film USA.

SYNOPSIS   Tři studenti střední školy se pokusí vylepšit si reputaci ve škole. Dostanou nápad, který nejdřív vypadá nevinně. Uspořádají večírek, na který nikdo nezapomene, ale už nejsou připraveni na to, co po něm následuje. Informace se rychle šíří, protože sny jsou zničeny, záznamy jsou poškozeny a legenda je zrozena. „Projekt X“ je varováním pro rodiče a pro policii po celém světě. (oficiální text distributora)   

Project X | Channel24

RECENZIA:

Project X will be bypassed by film critics and film reviewers. In terms of genre, it is a special version of cinema direct or the film-truth style; or film – believe it.

Three mistakes. 1. the unfortunate inclusion of the film among the comedies – probably the fault of the distributor. It is a difficult-to-classify shape based on realistically managed true found-footage shots. 2. A more concise genre is a comedy drama from an American high school. 3. In essence, the film describes the creation of a jury that has plunged into unmanageable chaos with negative consequences for everyone involved. It is a eudaimony full of rosy, naivety, unadulterated adolescence, and America, and big A. And at the same time teaching how bad it can turn out.

Projekt X bude filmová kritika a filmoví recenzenti dosť obchádzať. Žánrovo ide o osobitú verziu cinema direct či štýl film-pravda; alebo film – verité.

Tri chyby. 1. nešťastné zaradenie filmu medzi komédie – zrejme vinou distributéra. Jedná sa o ťažko zaraditeľný tvar zaločený na realisticky manažovaných pravdivých záberoch found-footage.    2. Výstižnejšie žánrové určenie je komediálna dráma z americkej strednej školy.   3. V podstate film opisuje tvorbu žúru, ktorý sa zvrhol do nezvládnuteľného chaosu s negatívnymi následkami pre všedkých zúčastnených. Je to eudaimónia plná ruzkoše, naivity, nefalšovaného pubertiactva, a Ameriky, a big A. A súčasne poučením, ako zle to môže dopadnúť.

PROJEKT X /Project X/

Film Projekt X v podstate je viac opisom happeningu, ktorý sa zvrhol, než autentickým filmovým dielom podľa filmovej logiky… a s využitím žanrovej typizácie či štruktúry. Réžia filmu  Project X je spontánna, nepoučená a veľmi naivistická. Herecké výkony sú prirodzené, avšak nie sú v ústredí. Dramaturgia je neexitujúca. Kamera je ničím neoslňujúca, až „výkonovo nepostrehnuteľná“. Strih má prvoplánovú techno, a preto je vnímateľný, čo nepôsobí dobre.

Napriek tvorivým výhradám film poskytuje čosi, čo zaujme „dobre naladeného diváka“, presného „trhového segmentu“. Okrem autenticity a sily výrazu / zážitku sú tu dve veci: 1. presný popis fenoménu, 2. komerčná úspešnosť v USA.  V podstate je to „teen komunita“ pre večné deti, alebo „práve len deti“. Ale poučenie tu paradoxne je pre celú rodinu.

EVALUÁCIA:    Réžia: 60 %   Dramaturgia: 50 %  Námet: 100%   Originalita:  85%  Celok:  50 – 100 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV