Filmová recenzia: Trhlina / The Gap

Print Friendly

Titul:  Trhlina, SR, 2019, 111´
Genre: mystery, horor, záhadológia, triler 

Réžia: Peter Bebjak
Scenár: Tomáš Bombík (podľa predlohy Jozefa Kariku)
Kamera: Martin Rau
Hrajú: Matej Marušin, Mária Havranová, Dávid Hartl, Tomáš Maštalír, Juraj Loj, Tomáš Mischura, Martin Šalacha, Emanuel Hason, Ondrej Hraška, Jaroslav Mottl, Ela Lehotská a ďalší
Distribúcia: Continental film
Premiéra v SR: 24. januára 2019 Continental film

MOVIE   REVIEW

Peter Bebjak je známym slovenským   režisérom televíznych seriálov, sérií a taktiež filmovým tvorcom celovečerným filmov, ktoré sú síce známe, ale už nie tak úspešné ako jeho televízna tvorba.

Celovečený film  Trhlina  vznikol  ako  adaptácia knihy  Jozefa Kariku Trhlina,  ktorý  je literárnym tvorcom   najmä literatúry faktu, ale  taktiež   prívržencom   tajomných gotických  tém, konšpirácií  i nevysvetliteľných   a  záhadných  javov.

V žánri trileru, hororu a mystery  má  režisér  Peter Bebjak  bohaté skúsenosti a aj svoju záľubu.  Napríklad  v  svojom predošlom  hororovom filme  Zlo  (2012)   čerpal  motiváciu z  prostredia  starého domu.

V  Bebiakovej  Trhline (2019)  sa objavujú nové  dejové  miesta ako  zrúcanina  starej  psychiatrickej kliniky s trezorom,   dom na samote v lese,  a lesná krajina.  Scenár odohrávajúci  najmä  v pohorí  Tribeč,  adaptoval  debutant  v hranom filme Tomáš Bombík – podľa známej beletristickej  predlohy. Divák si musí pospájať v mysli prvky psychiatrického šialenstva, elementy sci-fi versmírneho prepadu  s  pokusom  o  interpretáciu  fyzikálnej  teórie nepriepustných  hrán, ktoré  ako tvrdia herci –  vraj  spomaľujú vnímanie času,  a vytvárajú aj iné nevysvetliteľné anomálie.

Nový   film je  akoby  zámerným  modelovým  pandantom  legendárneho   hororu   Záhada Blair Witch, pretože   aj tu  boli  hlavnou postavou amatérski  nadšenci  v próze  zúfalo  a  beznádejne  blúdiacich  obetí čohosi,  bez vonkajšej  ľudskej pomoci.  Pri rekonštrukcii  aktuálneho  tribečskeho  prípadu    skupinka nadšencov   neustále  stráca  smer  a  blúdi dookola lesom.

Trhlina (2019) CZ HD trailer - YouTube

Kým  Záhada Blair Witch  zvolila klasický   lineárny  príbeh  s prirodzenou vzostupnou gradáciou príbehu, tak  Karikova adaptácia  funguje   odlišne.  Prevláda  zacyklená  fabula  so štruktúrou deja v deji:  motív únosu spisovateľa  z  kníhkupectva   kľúčovým   členom  z  onej skupiny, ktorá podnikla „záhadologickú expedíciu“.

Dej  slovenského hororu  sa odvíja  v pomalých tempách, fádne, ustrnulo až neobratne.   Navyše sa kopí jedna záhada na ďalšiu  a opäť ďalšiu, a to len s náznakom odpovede.   Aj pre náročnejšie  publikum  neprehľadne  až  chaoticky.  Katarzia  a záver rozprávania zostali   napokon   úplne  bez  zodpovedania počiatočných naratívnych prísľubov.

Mária Bartalos: Trhlina bola pre mňa dobrodružnou výzvou - Hudba a film -  Webmagazin.Teraz.sk

Rozprávanie je príznačné  epizodickou retardáciou či zámerom hrať sa  s bezradným divákom,  s kopou nadhodených paradoxov.  Okrem  iného  zrejme  kvôli tomu,  že pre producentov  bola  hlavnou  prioritou  funkčnosť trojdielnej  televíznej minisérie, ktorá ešte len  bude mať premiéru v TV JOJ.

Film nakrútený podľa bestselleru Jozefa Kariku Trhlina si už pozrelo  83-tisíc ľudí | Literárne noviny

Žánrovo  i divácky   podstatného  hororového  strachu a trilerového napätia  je dosť len vo finále príbehu, a onen efekt je na 100 %  tvorený  v  zvukovom mixe subwooferov  – či  zrejme  aj   podprahových frekvencií (s vágnou svetelnou clonou akéhosi neostrého  intenzívneho svetla uprostred noci). Záverečná  bodka snímky, ktorá mala byť efektným riešením, naopak vzbudzuje  novú a nie príliš  jasnú otázku pre publikum.

Na mnohých miestach  vágneho deja  chýba hlbšia motivácia a psychologické väzby medzi  postavami okrem intríg a všeobecného súperenia.  Story i atmosféra  postráda  prvky  budovania charakterov i významnejšie dejové akcie.   Jeden  z  pátracieho týmu  má napr. cukrovku, avšak z nejasných príčin mu zmizne inzulín a následne prichádza smrteľná hrozba.  Nikdy sa nedozvieme  kto je za tým.  Okrem hlavnej postavy  so záštitou  charizmy Tomáša  Maštalíra   si nemožno  nevšimnúť  tak trochu  obmedzený  kasting,   ktorý veľakrát pôsobí  ako by bol   značne pod normou.

Aj  jazyk niektorých  dialógov ťahá za uši a  je  príliš knižný. Miestami  sa vyskytnú  i  zľudovené formalizmy –  ba aj  čechizmy, čo nedáva dobrú vizitku jazykovej dramaturgii projektu.

Karikov  beletristický a filmovo obtiažne prevoditeľný  motív „anomálií  čiernej lesnej diery“  – v knižne podobe  možno  v rámci svojho žánru majstrovský  a   neprevoditeľný,  a v  Bebiakovej  snímke ostal  úplne  nevyužitý,

Sklamanie roka 2019, a to hneď na úvod sezóny? Žiaľ dej, postavy a žánrové atribúty predvedené na plátne, dávajú  mnohým divákom len málo hlbšieho zmyslu.  Fenomenálny distribučný úspech  tejto snímky  však určite dá za pravdu  aj  fanúšikom beletristického výhonku, ktorý žiaľ  bol  v  počte kusov najvýraznejším vydavateľským  počinom slovenskej  knižnej distribúcie minulého roku.

Evaluácia:  bez hodnotenia  Filmová  premiéra v SR 24. januára 2019, Continental film

Mrazivý trailer na nový film Trhlina: Ako je to so zmiznutiami ľudí v  pohorí Tribeč

Review summary: Genre and spectator-significant horror fear and thriller tension is quite only in the final story, and that effect is 100% created in the sound mix of subwoofers – or probably subliminal frequencies (with a vague light curtain of some blurred intense light in the middle of the night). The final dot of the film, which was supposed to be an effective solution, on the other hand, raises a new and not very clear question for the audience.

Many places in the vague plot lack deeper motivation and psychological ties between the characters in addition to intrigue and general rivalry. The story and atmosphere lack elements of character building as well as more significant action events. One of the search teams, for example, has diabetes, but for unclear reasons, his insulin disappears and a fatal threat ensues. We’ll never know who’s behind it. Apart from the main character under the auspices of the charism of Tomáš Maštalír, one cannot fail to notice the somewhat limited casting, which often seems to be well below the norm.

Even the language of some dialogues pulls its ears and is too booky. In some places, there will also be popularized formalisms – even Czechisms, which does not give a good business card to the language dramaturgy of the project.

Karik’s fictional and film-difficult motif of the „anomalies of the black forest hole“ – in book form it may be masterful and untranslatable within its genre, and in Bebiak’s film it remained completely unused,

Disappointment of 2019, right at the beginning of the season? Unfortunately, the characters and genre attributes shown on the screen give many viewers a little deeper meaning. However, the phenomenal distribution success of this film will certainly prove the fans of the fiction shoot, which was unfortunately the most significant publishing act of the Slovak book distribution last year in the number of pieces.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV