Filmová recenzia: Invázia / Hojoom

Print Friendly

Titul:  Invázia (Hojoom), Irán, 2017, 102 min.
Réžia:
 Shahram Mokri, Nasim Ahmadpour
Hrajú: Abed Abest, Elaheh Bakhshi, Babak Karimi …

Genre: minimalistická festivalová artovka, krimi, podobenstvo

PR NOTICKA    Iránsky režisér   Shahram Mokri sa narodil v roku 1977 a po štúdiu na filmovej škole v Teheráne začal točiť krátke filmy. Jeho celovečerný debut Askan, čarovný prsteň a ďalšie príbehy mal premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Busane. Druhý snímku, Rybka a mačka, získal zvláštnu cenu poroty na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a premietal sa na viac ako 60 festivaloch na celom svete.  V Iráne sa stal ohromným diváckym hitom.

MOVIE    REVIEW

Jednozáberové  bottle movie z  interiérového  prostredia  športovej haly či štadióna  s titulom  Invázia je  posledným  opusom  iránskej režijnej osobnosti  Sarhrama  Mokriho  s premiérou na MFF Berlinale.

Zápletkou filmového deja  s jednotou antickej požiadavky miesta, času a  deja  je  artová  rekonštrukcia  detektívneho prípadu  ktorý formálne je skôr civilné divadlo.  Akty  i postavy  sú  plné mysterióznej symboliky a upírskych rekvizít, i keď na spôsob  invenčného  tvorivého štýlu rozvíjania vnútrozáberovej reality,  môžme nájsť už  napríklad  aj  u francúzskeho klasika novej vlny Françoisa Truffauta (Americká noc).

V deji  akási  „trvalá temnota“ zahaľuje  miesto  kde našli mŕtvolu (hmla ako v pekle či na jeseň). Polícia  už  našla  vraha. Počas rekonštrukcie  jednotliví aktéri  zabúdajú role, až postupne  prepukne  všeobecný  chaos a z  kriminalistického úkonu  sa vynára  skôr  tragické milostné story (nevedno kto všetko je upírom, ale zrejme skoro každá postava príbehu).

Napriek vynikajúcemu hereckému stvárneniu sa v komplikovanom deji náročnom na pozornosť  sa  nestratí len znalý a zrelý  fanúšik gotickej romantiky, či upírskych  koksových ság a sérií, určených  pre cieľovku  dospievajúcich.

Invaze (2017) - Hojoom - FDb.cz

Snímka však môže fungovať aj ako  zaujímavá oddychová exotika pre klubového diváka. Pochváľme  slušný casting  s výbornou ženskou hlavnou rolou, a skutočne bravúrne nakrútenú  žánrovú  jednozáberovku  tak, ako v  skutočnom antickom  divadle.

Evaluácia – film critic: 60 %  Premiéra v SR na MFF Iránci v Bratislave, Film Europe

Iranian cinema under spotlight at Poland New Horizons festival - Tehran  Times

Review summary: A one-shot bottle movie from the interior of a sports hall or stadium with the title Invasion is the latest opus of the Iranian directing personality Sarhram Mokri with its premiere at the Berlinale IFF.

The plot of the film story with the unity of the ancient demand of place, time and story is an art reconstruction of a detective case which is formally more of a civil theater. The nudes and characters are full of mysterious symbolism and vampire props, although in the manner of an inventive creative style of developing inward reality, we can already find, for example, in the French classic of the new wave François Truffaut (American Night).

In the story, a kind of „permanent darkness“ covers the place where they found the corpse (fog like hell or autumn). Police have already found the killer. During the reconstruction, the individual actors forget the roles, until the general chaos gradually breaks out and a more tragic love story emerges from the crimanalistic act (it is not known who is all a vampire, but probably almost every character in the story).   Despite the excellent acting, not only a knowledgeable and mature fan of Gothic romance, or of the Písek comic sagas and series, intended for the target of teenagers, will be lost in a complicated story demanding attention.

However, the film can also function as an interesting relaxing exotic for the club viewer.  Let’s praise the decent casting with an excellent female main role, and a really brilliantly curved single-genre genre, just like in a real antique theater.
 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV