Filmová recenzia: Cena za šťastie / Lucky Prize

Print Friendly, PDF & Email

Titul: Cena za šťastie, ČR, 2019, 92´
Genre: sociálna dráma, komédia, film pre dospievajúcich, rodinné vzťahy

Námet, scenár a filmová réžia: Olga Dabrowská
Kamera: Diviš Marek
Strih: Zuzana Staregová, Jiří Brožek, Krasimira Velitchková
Hudba: Jan P. Muchow
Hrajú (actors): Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Klára Pollertová-Trojanová, Jaroslav Plesl, Pavel Řezníček, Josef Trojan, Olga Wdowiaková, Johanka Racková, Josef Polášek, Jana Šulcová, Ladislav Trojan, David Černý, Ladislav Heryán, Vratislav Brabenec a ďalší

NOTICKA    Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho podôb. Niekedy jasných, niekedy nečakaných. Kde ho hľadať a čo mu obetovať? Film režisérky Olgy Dabrowski Cena za šťastie ukazuje príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu šťastiu niekde stratili a pokúšajú sa jej znovu nájsť. Vzťah, láska, moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu prinášať nádej a radosť, ale oveľa častejšie nakoniec pyká za naše chyby. Film Cena za šťastie odvíja samostatné osudy niekoľkých hrdinov, aby sa ich cesty začali postupne krížiť a mohli nakoniec zložiť dohromady jeden veľký príbeh života. Prepletenec rodičov, ktoré môžete stretnúť každý deň, ich detí a partnerov. Svoje šťastie nájdu často nečakane, ale to je predsa jedno! Milenecký a životné pár (Vanda Hybnerová a Ivana Chýlková)  vychováva dve deti, keď do ich harmonického spolužitia vstúpi muž z minulosti (Tomáš Hanák). Násilnícky psychopat (Jaroslav Plesl) sa domáha dcéry z rozvedeného manželstva, zatiaľ čo jeho bývalá žena (Klára Pollertová-Trojanová) s deťmi trpí jeho terorom. Dvaja tínedžeri od svojich rodín proste a jednoducho utečú. Oddaný muž (Pavel Řezníček) nemá silu, aby ochránil svoju lásku.

MOVIE   REVIEW

Dej  snímky  scenáristky a režisérky  Olgy Dambrowskej   sa točí okolo prepletených osudov štyroch detí a dvoch rodín.  V prvej rodine  vychováva dievča v pubertálnom veku  (Olga Wdowiaková) a malého chlapca dvojica partneriek (Vanda Hybnerová, Ivana Chýlková).

Rodinnú idyla je len hraná  pretože  dávny známy (Tomáš Hanák) jednej zo žien, ktorý bol pred rokmi darcom spermií pri počatí mladšieho potomka, je tiež bývalým milencom  druhej ženy a otcom jej staršej dcéry.

Cena za štěstí (2019) | ČSFD.cz

Druhú z rodín  rozvrátil  alkohol  a násilné správanie otca (Jaroslav Plesl). Ani po rozvode  nemá matka (Klára Pollertová-Trojanová), jej dospievajúci syn (Josef Trojan) a malá dcéra kľud, pretože nočné  vlámanie  sa  do bytu  zvykne krotievať   staronový priateľ (Pavel Řezníček).

Zámerom tvorcov  filmového  diela  bolo  vytvoriť  rodinné konflikty  s  komediálnymi prvkami, ktoré by  priblížili aktuálnu benevolentnú postmodernú dobu s otvorenou morálku medzi dospelými i deťmi, ale aj problém adopcie, či vzťahov k rovnakému pohlaviu,  alebo  psychologické vzťahové problémy.

Drogy, sex,  a prekombinovanosť  typov postáv,  nepodporí ani  mnohosť  neriešiteľných a neriešených problémov, ktoré  vytvárajú  žiaľ málo zrozumiteľnú  a  emóciami prepálenú mozaiku  s hystériou.

Divák  obvykle postupne stráca nielen logika príbehu, ale klesá  aj vierohodnosť situácií. O napätí  a  rozvláčnosti deja netreba osobitnej zmienky.

Najväčšie chyby filmu sú dramaturgické (miešanie nezmiešateľného, takmer žiadna logika medzi postavami,  a všehochuť ako keď  psíček s mačkou varili v rozprávkovej panvici).  Ďalej  tu sú  nelogické kameramanské  flashbacky  s technicky smiešnou filtráciou.  V ideovej rovine  scenáristický  „blábol vo väzbách postáv“.

Žiadna veľká pointa, len záverečné zacyklenie sa  v čase.

Pochváliť  naopak  možno  hereckú typológiu, autorské ambície,  situačnú hĺbku  projektu,  a vcelku civilné režijné vedenie všetkých hlavných i epizodických  postáv.

Hodnotenie – GROBER – film critic: 60 %  Premiérované v SR: 17. januára 2019, Bontonfilm

Review summary: The intention of the filmmakers was to create family conflicts with comedic elements that would approach the current benevolent postmodern era with open morality between adults and children, but also the problem of adoption, same-sex relationships or psychological relationship problems.

Drugs, sex, and the combination of character types will not support the many unsolvable and unresolved problems that unfortunately create a poorly understood and emotionally burned mosaic of hysteria.

The viewer usually gradually loses not only the logic of the story, but also the credibility of the situations. There is no need to mention the tension and procrastination of the story.

The biggest flaws of the film are dramaturgical (mixing the immiscible, almost no logic between the characters, and all-rounder like when a dog and a cat cooked in a fairy pan). Then there are illogical cameraman flashbacks with technically ridiculous filtration. At the ideological level, the screenwriting „blabbered on in the bonds of characters“.

No big point, just a final loop in time.

On the contrary, one can praise the acting typology, the author’s ambitions, the situational depth of the project, and the overall civilian direction of all the main and episodic characters.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV