Filmová recenzia: Studená vojna

Print Friendly

Titul: Studená vojna (Zimna wojna), Poľsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, 2018, 84´

Film Genre: festivalový film, vzťahová dráma, sociálna historická dráma, politický film
Réžia: Pawel Pawlikowski
Scenár: Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki, spolupráca Piotr Borkowski
Kamera: Lukasz Źal
Strih: Jaroslaw Kamiński
CASTING  Hrajú: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza, Cédric Kahn, Adam Ferency, Adam Woronowicz, Adam Szyszkowaki, Jeanne Balibar a ďalší
Distribúcia: ASFK  od  4. októbra 2018

PR noticka 

V období budovania stalinského Poľska, ale tiež modernej západnej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky Zuly a Wiktora. Nedokážu žiť spolu, ale zároveň sa fatálne priťahujú.

MOVIE   REVIEW

Pawel Pawlikowski  je poľsko-britský  režisér a scenárista,  ktorý vyštudoval v Oxforde filozofiu a literatúru, a neskôr  (prakticky  až po jeho päťdesiatke)  prerazil spoluprácou na dokumentoch v BBC.  Filmár  má osobitý štýl,  v princípe  ťažiaci  zo zvláštneho prelínania vecí reálnych a vymyslených pri tvarovaní tém.   Režisér  je známy  predovšetkým  vlaňajším  oscarovým ocenením  jeho  artovky  Ida za najlepší zahraničný film.   O úspechu svedčí i to, že  jeho  najnovšia snímka  bola v roku 2018  premiérovaná v  IFF v Cannes a na MFF v Karlových Varoch.

Polski film Zimna Wojna powalczy o Oscary! Pełna lista nominowanych

Studená vojna je  poľsko-britsko-francúzskym koprodukčným filmom o osudovom   vzťahu  Zuly (Joanna Kuligová) a Wiktora (Tomasz Kot).  Zula  je  typom  úprimne naivného  emotívneho  dievčaťa  s výborným hlasom.  Wiktor  má  autoritu  racionálne-ambiciózneho a  zásadového človeka,  ktorý komponuje hudbu, má rád jazz, liberalizmus, demokraciu.  Tento poľský „bohémsky intelektuál  parížskeho typu“ sa zamiluje do  mladej ženy, ktorá pekne spieva a tancuje. Avšak má komplikovanú povahu, pochybuje a  mení názory.

Zimna wojna", reż. Paweł Pawlikowski | #film | Culture.pl

Zápletka drámy začína v momente keď  sa  Wiktor  ako vedúci folklórneho  súboru stále  viac  musí  podriaďovať ideológii poľskej komunistickej strany.  Keďže je mu to silne proti srsti, rozhodne sa spolu s  ženou, ktorú ľúbi tajne opustiť Poľsko.

Zimna wojna wchodzi do kin w USA: Amerykanie zachwyceni polskim kandydatem  do Oscara - Kobieta.pl

Avšak vo finále ich  emigrantského  plánu  ho milenka zradí.  Zula  ostane doma  a kolaboruje s miestnym režimom. Ba dokonca  má i  dieťa s ortodoxným straníckym kariéristom, ktorý v minulosti intrigoval proti nim.

Postupom rokov sa osudová dvojica  viackrát  na chvíľu  opäť  stretáva a  skúšajú  opäť ako funguje ich milenecké zbližovanie.  Spoločné puto emócií a zážitkov asi  nejde len tak pretrhnúť.  Súčasne sa  nedokážu  odtrhnúť   z  magnetizmu  niekdajších  spoločných splynutí  svojej  prvej životnej lásky.

Obaja sú  intelektom  a povahový črtami  spriaznení. Napriek  možnej  charakterovej  kontradikcii  a minulým prešľapom, či  navzdory  komplikovanému  a  polarizovanému  svetu,  a  ťažkému  obdobiu studenej vojny.

Zimna wojna” otrzymała pięć nominacji do Europejskiej Nagrody Filmowej -  tvp.info

Pawlikowského  špecifický  štýl  má prvky baladickej romance. Radenie scén  deja  možno prirovnať  k  fragmentovej  mozaike, i  so snahou o  ponášku  na obdobie čierno-bielej patiny snímok novej vlny.  Vymedzená téma popri tom vyniká  najmä  istou  nedopovedanou  tézou,  v  autenticky zvolenom  problémovom úseku  európskych i svetových dejín.

Pochvalu zaslúži nasvietenie scén a práca s čiernobielou totalitou vo formáte 4:3, spolu  s  invenčnou hudobnou dramaturgiou, ktoré dotvárajú  rámcovanie scén príbehu. Vynikajúca je herecká typológia, práca na roliach, a najmä  prirodzene  pôsobiace  herecké výkony.

Komplexná zmeska tém,  a  silné emócie príbehu  Pawla  Pawlikowského  –  tohto autora opäť  vyniesli  –  ako jedného z favoritov  pri  tohoročnom  oceňovaní  Oscarmi, v kategórii  pre najlepší zahraničný film.

Evaluácia:  70 % Film selektovali ako  Najlepší európsky film 2018  Slovenská premiéra  ASFK  od  4. októbra 2018

Summary of reviews: Pawel Pawlikowski is a Polish-British director and screenwriter who studied philosophy and literature at Oxford and later (practically after his fifties) broke through his collaboration on documents at the BBC. The filmmaker has a distinctive style, in principle benefiting from a special intertwining of things real and invented in shaping the themes. The director is best known for last year’s Oscar award for his artist Ida for the best foreign film. The success is also evidenced by the fact that his latest film was premiered in 2018 at the IFF in Cannes and at the IFF in Karlovy Vary.

The Cold War is a Polish-British-French co-production film about the fateful relationship between Zula (Joanna Kuligová) and Wiktor (Tomasz Kot). Zula is a type of honestly naive emotional girl with an excellent voice. Wiktor has the authority of a rational-ambitious and principled man who composes music, likes jazz, liberalism, democracy. This Polish „bohemian intellectual of the Paris type“ falls in love with a young woman who sings and dances nicely. However, it is complicated in nature, doubts and changes opinions.

The plot of the drama begins at a time when Wiktor, as the leader of a folklore ensemble, must increasingly submit to the ideology of the Polish Communist Party. As he is strongly opposed to fur, he decides together with the woman he loves to secretly leave Poland.

However, in the finale of their emigrant plan, his mistress betrays him. Zula stays at home and collaborates with the local regime. He even has a child with an Orthodox party careerist who has intrigued against them in the past.

Over the years, the fateful couple meets again several times for a while and try again how their loving rapprochement works. The common bond of emotions and experiences can probably not be broken. At the same time, they cannot break away from the magnetism of the once common fusion of their first love in life.

Both are related by intellect and character traits. Despite a possible character contradiction and past missteps, or despite a complicated and polarized world, and a difficult period of the Cold War.

Pawlikowski’s specific style has elements of ballad romance. The arrangement of scenes in the plot can be compared to a fragmentary mosaic, even with an attempt at delivery for the period of the black and white patina of the new wave of images. At the same time, the defined topic excels especially in a certain unspoken thesis, in an authentically chosen problematic area of ​​European and world history.

The lighting of the scenes and the work with black and white totalitarianism in the 4: 3 format deserves praise, together with the inventive musical dramaturgy, which completes the framing of the scenes of the story. The acting typology, the work on the roles, and especially the natural acting performances are excellent.

A complex mix of themes, and strong emotions of the story of Paweł Pawlikowski – this author brought out again – as one of the favorites at this year’s Oscars, in the category for the best foreign film.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV