Filmová recenzia: Hráč

Print Friendly

Titul, krajina, rok, minutáž: Hráč, USA, 1992, 124

Žáner: kreatívna satirická dráma, satira

Réžia: Robert Altman
Predloha: Michael Tolkin (kniha)
Scenár: Michael Tolkin
Kamera: Jean Lépine
Hudba: Thomas Newman

Strih: Geraldine Peroni, Maysie Hoy
Scénografia: Stephen Altman, Ken Kaufman
Kostýmy: Alexander Julian
CASTING   Hrajú: Tim Robbins, Greta Scacchi, Fred Ward, Whoopi Goldberg, Peter Gallagher, Brion James, Cynthia Stevenson, Vincent D’Onofrio, Dean Stockwell, Richard E. Grant, Sydney Pollack, Lyle Lovett, Dina Merrill, Randall Batinkoff, Jeremy Piven , Gina Gershon, Michael Tolkin, Stephen Tolkin, Richard Anderson, Rene Auberjonois, Harry Belafonte

SYNOPSIS The young executive of the Griffin Mill film studio is constantly nervous about anonymous postcards in which an unknown screenwriter threatens him with death. Mill identifies the unrecognized author and wants to agree with him. They drink a few glasses in the bar together, and during a sharper exchange of views in the abandoned Mill parking lot, the accumulated anger does not control and inadvertently kills the author. He is the last police investigator to see the murdered man alive, but there is no evidence against him. Winning postcards go on. Mill slowly identifies with the idea that he killed an innocent man and devotes all his efforts to neutralizing the new ambitious worker who is pushing for him. They establish an intimate relationship with the mistress of the murdered author June and deftly maneuver in a cynical film environment to their advantage. His career is skyrocketing … After a year, the author of the postcards will contact him and offer a script called Player. He talks about a Hollywood studio manager who kills an annoying screenwriter and goes over it. Griffin immediately gives the film the green light … (official text of the distributor)

SYNOPSIS   Mladý vedúci pracovník filmového štúdia Griffin Mill je neustále znervózňovaný anonymnými pohľadnicami, v ktorých mu neznámy scenárista vyhráža smrťou. Mill zistí totožnosť neuznaného autora a chce sa s ním dohodnúť. Vypijú spolu pár pohárikov v bare a pri ostrejšej výmene názorov na opustenej parkovisku Mill neovládne nahromadený hnev a nechtiac autora zabije. Je vyšetrovaná políciou ako posledný, kto zavraždeného videl nažive, ale žiadny dôkaz proti nemu neexistuje. Výhražné pohľadnice chodia ďalej. Mill sa pomaly stotožní s myšlienkou, že zabil nevinného človeka a všetky sily venuje zneškodnenia nového ambiciózneho pracovníka, ktorý sa tlačí na jeho miesto. Nadviažu intímny vzťah s milenkou zavraždeného autora June a obratne manévruje v cynickom filmárskom prostredí k svojmu prospechu. Jeho kariéra závratne stúpa … Po roku sa mu ozve autor pohľadníc a ponúkne k realizácii scenár, nazvaný Hráč. Rozpráva o vedúcim pracovníkovi hollywoodskeho štúdia, ktorý zabije otravného scenárista a prejde mu to. Griffin dá okamžite filmu zelenú … (oficiálny text distribútora)

MOVIE REVIEW

Robert Altman  je  uznávaným klasikom Hollywoodu, ktorý  realizoval množstvo  zaujímavých a  provokujúcich  snímok. Jeho filmy  neboli síce blockbustermi, avšak  vyvolali pozornosť  odborného spektra i fanúšikov. Vo svojich  scenároch reagoval  na dobové problémy v USA  a parodoval  kľúčové mýty  o tejto krajine, pričom Hráč je považovaný za jeden najdôležitejších filmov o hollywoodskom systéme deväťdesiatych rokov.  Diela  R. Altmana  sú  všeobecne  príznačné mozaikovitým prístupom  a miešaním žánrových stereotypov  a  genderových  kánonov.  

Watch The Player | Prime Video

Hráč Roberta Altmana  je významnou profesijnou satirou,  ktorá  odkrýva až paranoidné   hollywoodske  prostredie. Ide o  rozkrytie sveta so všetkými umelými i skutočnými hviezdami, ktoré  pôsobia i ako epizódne kameá  za symbolický honorár či zadarmo.  Celý systém i prostredie je následne  súčasťou  hustej mozaiky  s navonok  „prostou  filmovou  zápletkou“, ktorá začína ako kyberšikana vedúceho manažera s rozhodovacou právomocou dramaturga.  Na druhej strane scenár  rovnako  dômyselne zrkadlí a odkrýva  skryte  vyvinutú  a pôsobiacu  sieť pák, bŕzd, filtrov a poistiek, ktorá  vnútorne  ničí  a likviduje  obyčajných ľudí so svojim  „snom o vlastnej audiovizuálnej kariére„.

Dej  odráža  reflexie  historicky vyvinutej  siete vplyvov na životy mnohých talentovaných a  ambicióznych ľudí  s rozkladom prirodzených hodnôt a vzťahov.  Režisér  Robert  Altman síce  odkrýva  kriminálnu zápletku, ale táto  ho  veľmi  neživí energiou  rovnako ako  detektívne  vyšetrovanie.  Oproti  pravdivo  a kriticky  nostalgickej   reflexii  systému  Hollywoodu  je toto artovka  s  cynickým  úškrnom  do vlastných radov.

The Player (1992) directed by Robert Altman • Reviews, film + cast •  Letterboxd

Altman ukazuje  obdobie „Nového (nového) Hollywoodu“, kde producenti manipulujú „vyznenie  tela a duše rodiacich sa príbehov“  podľa editorských postulátov  takzvanej tvrdej  dramatickej teórie.  Narácia  prekvitá  vtipnou formou  a  rozprávaním o tom, ako je  kariéra repezentanta veľkého štúdia poprepletaná  s  typizovanými  príbehmi, aké produkuje  zle nastavený systém.

Je to  trápny  príbeh v skvelej  a  „pravdivo  zrkadliacej forme, ako zo života“. Viacvrstevná, nejednoznačná, ale úprimne  pôsobiaca mozaika s témou  zákulisného  hollywoodskeho pokrytectva  a vysokým stars skutočných hviezd a celebrít. 

The Player (1992): Now More than Ever | Bright Wall/Dark Room

WORD   FILM FESTIVALS   Ocenenia:   (1)  MFF v Cannes ’92  Najlepší herca Tim Robbins  Najlepšía réžia:  Robert Altman  xxx  Nominácia na Zlatú Palmu  xxx  (2)  New York Film Critics Circle Awards ’92 USA: Najlepší film, kamera a réžia: Robert Altman  xxx   Academy Awards – Oscar ’93 (USA): Nominácia na ceny za najlepšiu réžiu, za najlepší strih a za najlepší adaptovaný scenár  xxx  (3)  BAFTA Awards ’93 (Veľká Británia)  Najlepšia réžia a najlepší adaptovaný scenár   xxx  (4)  Zlaté glóbusy ’93 (USA): Najlepší film – Komédia / Muzikál a  herec v hlavnej roli  Tim Robbins)   Nominácia na ceny pre najlepšieho režiséra (Robert Altman) a za najlepší scenár.

Hodnotenie: .Slovak Film: 80 % [Film uviedli reprízovo na ČT ART 2018]

Review Summary: Robert Altman’s player is an important professional satire that reveals a paranoid Hollywood environment. It is about uncovering the world with all artificial and real stars, which also act as episodic stones for a symbolic fee or for free. The whole system and environment is then part of a dense mosaic with an „simple film plot“ on the outside, which begins as a cyberbullying of a leading manager with the decision-making power of a playwright. On the other hand, the scenario also ingeniously mirrors and reveals a covertly developed and effective network of levers, brakes, filters and fuses that internally destroys and destroys ordinary people with its „dream of its own audiovisual career“.

The plot reflects reflections on a historically developed network of influences on the lives of many talented and ambitious people with the decomposition of natural values ​​and relationships.

Although director Robert Altman uncovers a criminal plot, it does not bring him much energy as well as detective investigation. In contrast to the true and critically nostalgic reflection of the Hollywood system, this is an artful with a cynical grin in its own ranks.

Altman shows the period of „New (Hollywood)“, where producers manipulate the „tone of the body and soul of nascent stories“ according to the editorial postulates of the so-called hard dramatic theory. The narration thrives in a humorous form and by telling how the career of the representative of a large studio is intertwined with typified stories produced by a poorly set up system.

It’s an embarrassing story in a great and „truly mirrored form, like from life.“ A multi-layered, ambiguous, but honest mosaic with a theme of behind-the-scenes Hollywood hypocrisy and high stars of real stars and celebrities.
 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV