Filmová recenzia: Aquaman

Print Friendly

Titul: Aquaman, USA, 2018,143 minút, globálny komiksový blockbuster a úspešná  adaptácia  Wonder Woman
Réžia: James Wan
Scenár: Will Beall, David Leslie Johnson-McGoldrick
Kamera: Don Burgess
Strih: Kirk M. Morri
Hudba: Rupert Gregson-Williams
Hrajú: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen, Willem Dafoe, a ďalší
FILM GENRE: komksová adaptácia, dobrodružný film 
Foto: Continental film

MOVIE   REVIEW

Malajzský  režisér James Wan (horory  Saw  a  V zajatí démonov)  koncipoval   nového super-hrdinu   ako kreatívne  otvorené  dobrodružné  movie.   Jeho  hrdina  Arthur Curry alias Aquaman  nie je  črtami s  ozvláštneným intelektom, ani technologickou zručnosťou,  pretože  paradoxne vie len  dýchať  pod vodou a zvláda  dialóg s rybím svetom. Navyše je  prosto svalnatým  Havajcom  s potetovaným hrudníkom, ktorý budí na prvé videnie úctu.

New Aquaman "Fish Boy" Spot and BTS Images | Cosmic Book News

Kardinálny rozpor snímky  je  medzi predpokladom a ambíciami  Aquamana  existovať ako kráľ, keď stačí aby bol prostým hrdinom, odvracajúcim hozbu zničenia globálnej civilizácie.  Náš super-človek však  má šancu len vďaka vrodeným schopnostiam a talentom od boha, veď je potomkom  správcu  majáka  Toma Curryho (Temuera Morrison) a  morskej královnej  Atlanny (Nicole Kidmanová), ktorá je odsúdená k  nachádzaniu kompromisov a diplomacie  medzi  rozporuplným a  neidentickými  rozprávkovými  realitami  bežného „suchého“ a imaginárneho  fantazijného  vodného sveta.

Hlavný hrdina  Arthur Curry (Jason Momoa)  je  napol človek, napol obyvateľ bájnej Atlantídy. Jeho  životná cesta  ho  prinúti čeliť pravde nielen o tom, kým v skutočnosti je, ale zároveň preverí, či je hoden stať sa tým, pre čo bol zrodený … kráľom.  (Skrátená noticka: Vertical Ent.)

Hollywood  konečne  remeselne  uspokojivo  zvládol  adaptáciu  Wonder Woman.  Samozrejme ako  filmu  pre  veľmi špecifické  cieľové skupiny  milovníkov fantázie, dobrodružnej  hravosti,  a vizuálnych efektov.  Naopak pre kriticky naladených  a  bežných  „úzkoprsejších prízemákov“  sú  títo  aktéri až  moc čiernobielo ukutí. Pričom  žánrová  snímka  je  azda až   fádne prvoplánová,  s nemennou stereotypickosťou, a nadbytkom  „dejovej barokovosti„.  Z projektu   taktiež   vyčnieva miestami  aj  príliš štandardná  „hudobná  ektektika„, ktorá istí  emočný príjem publika.

Aquaman 2 Will Be "A Little More Serious" Says Director James Wan | Collider

Produkčná  scénická   okázalosť   je nadštandardná, castingom  i režijným vedením v remeselných normách.  Občas  príliš banálne hláškovanie,  ale z atmosféry nás nevyvedie.  Taktiež  žiadna  globálna  žánrová  kultovka, ale napriek tomu  komerčný film  na  bežnú  producentskú istotu.

RESUMÉ

Mervelovský  Aquaman  Studia DC Films  je predovšetkým moderná rozprávka pre dospelých, ozvláštnená  o  komiksové prvky. Nemenná archetypálnosť hrdinov,  i nadčasové prvky v syntéze  epickej osudovosti  dejových línií – medzi superhrdiským a záporackym angagonizmom, a  súčasne víťazstvom hodnôt súcna a princípov.

Bazálne a  protikladne  koncipované  prvky  protirečení a konfliktov, ktoré  rozplieta  „origin story“  sú podľa očakávania, a značne  didakticky  pointované, čo  však nie je v nižších žánrových druhoch nič zakázané, a prakticky ani proti gustu autorov.

Distributér  Warner Bros. a DC   môže byť spokojný  s  kvalitou  nadštandardne zvládnutého  komiksového  blockbustera, ktorý  hlavne vďaka novému super-hrdinovi Jasonovi Momoovi   pôsobí zrozumiteľne a zábavne, čo  nie je v zvolenom žánri, a dnešnej  silnej konkurencii  vôbec  nie málo.

Slovenská premiéra Continental film  od  13. 12. 2018 BORY MALL

Review Summary: Malaysian director James Wan (horrors of Saw and Captive Demons) conceived the new super-hero as a creative open adventure movie. His hero Arthur Curry alias Aquaman is not a trait with a special intellect or technological skill, because paradoxically he can only breathe underwater and manages dialogue with the fish world. In addition, he is simply a muscular Hawaiian with a tattooed chest, which arouses respect at first sight.

The cardinal contradiction between the image and Aquaman’s ambitions to exist as a king is enough to be a simple hero, averting the threat of the destruction of global civilization. However, our super-man has a chance only thanks to his innate abilities and talents from God, because he is a descendant of lighthouse keeper Tom Curry (Temuera Morrison) and the sea Queen of Atlanta (Nicole Kidman), who is doomed to find compromises and diplomacy between contradictory and non-identical fairy-tale realities. ordinary „dry“ and imaginary fantasy water world.

The main character Arthur Curry (Jason Momoa) is half human, half inhabitant of the legendary Atlantis. His life journey forces him to face the truth not only about who he really is, but also to see if he is worthy of becoming what he was born for … a king. (Abbreviated note: Vertical Ent.)

Hollywood finally managed the adaptation of Wonder Woman satisfactorily. Of course as a film for a very specific target group of lovers of fantasy, adventurous playfulness, and visual effects. On the contrary, for critically tuned and ordinary „narrow-minded grounders“, these actors are too black and white. And the genre film is perhaps even dullly original, with unchanging stereotypes and an excess of „story baroque“. The project also stands out in places with too standard „musical ectectics“, which ensures the emotional reception of the audience.

The production stage pomp is above standard, with casting and directing in craft standards. Sometimes too banal reporting, but it does not take us out of the atmosphere. Also no global genre cult, but nevertheless a commercial film for the usual production certainty.
 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV