Filmová recerzia: Ukradnutý Caravaggio, FRA, 2018

Print Friendly

Titul: Ukradnutý Caravaggio, Una storia senza nome (2018)

Krajina: Taliansko, Francúzsko, 2018 

Filmová réžia: Roberto Andò

Scenár: Roberto Andò, Angelo Pasquini, Giacomo Bendotti  •

Kamera: Maurizio Calvesi

Hudba: Marco Betta

Strih: Esmeralda Calabria

CAST /  Hrajú: Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante, Alessandro Gassmann, Jerzy Skolimowski, Gaetano Bruno, Antonio Catania

OFFICIAL STORYLINE  Valeria is a ghostwriter for a screenwriter lacking inspiration. When she gets a plot of a new film by a mysterious character, an exciting intrigue starts.

ProducentiBiBi Film Agat Films & Cie Rai Cinema (in collaboration with)  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) (support) European Union (support) Regione Lazio (support)

MOVIE    REVIEW  

Filmový režisér  Roberto Andò je  palermským rodákom, pochádzajúcim zo Sicílie. Na IMDb má uvedených niekoľko titulov na poste  scenáristu a režiséra, ako napríklad  Viva la libertà (2013), Le confessioni (2016) a  Il manoscritto del principe (2000).

Hlavnou hrdinkou nášho príbehu  je  Valeria (Micaela Ramazzotti), mladá sekretárka filmového producenta, ktorá žije v dobrom vzťahu  matky-dcéry, sexuálne emancipovanej bytosti  i v roli  študentky/mentorky  so svojou  trošku svojráznou  matkou (Laura Morante).  Valeria  tajne  píše pre úspešného scenáristu Alessandra (Alessandro Gassmann), ktorý akoby stratil spisovateľské črevo aj inšpiráciu.

Valéria  prevezme tajomný predmet  od  neznámeho (Renato Carpentieri): námet na film.  Tento event  je však súčasne  nebezpečnou  zápletkou, pretože rodiaci sa  „príbeh bez mena“  hovorí o tajomnej krádeži, skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala v roku 1969 v Palerme,  kedy bol ukradnutý známy Caravaggiov obraz Narodenia.

Una storia senza nome - Film (2018)

Roberto Andò tu skĺbil divácku pútavosť a intelektuálnu náročnosť do jedinečnej zmesky zábavného stoicizmu, či komediálnej hravosti na vážnu sicílsku tému o kmotroch, a ich prisluhovačoch.  Pútavý štýl  s vysokými výtvarnými kvalitami, a premyslenou hudobnou dramaturgiou je trochu inšpirovaný súčasným španielskym filmom, a v dobrom zmysle mierne taktiež hollywoodskymi klišé, ale keď prijmeme nadsádzku, a parodičnosť sebaštylizácie, ešte viac to umocní kvalitu filmového zážitku. I keď sa to vôbec nezdá ako dôležitý film.

Ceny a festivaly: Chicago International Film Festival 2018: Masters, La Biennale di Venezia 2018: Fuori Concorso     Hodnotenie – film critic –  G GROBER: 65 % 

Review: The main heroine of our story is Valeria (Micaela Ramazzotti), a young secretary of a film producer who lives in a good mother-daughter relationship, a sexually emancipated being and as a student / mentor with her slightly quirky mother (Laura Morante). Valeria secretly writes for the successful screenwriter Alessandro (Alessandro Gassmann), who seems to have lost his writing gut and inspiration.

Valéria takes over a mysterious object from the unknown (Renato Carpentieri): the theme of the film. However, this event is also a dangerous plot, because the nascent „story without a name“ tells of a mysterious theft, a real event that took place in 1969 in Palermo, when Caravaggio’s famous painting of the Birth was stolen.

Roberto Andò combined the audience’s appeal and intellectual demands into a unique blend of entertaining stoicism or comedic playfulness on a serious Sicilian theme about godparents and their minions. The engaging style with high artistic qualities and thoughtful musical dramaturgy is a bit inspired by contemporary Spanish film, and in a good way slightly also by Hollywood clichés, but if we accept the exaggeration and parody of self-styling, it further enhances the quality of the film experience. Although it doesn’t seem like an important movie at all.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV