Filmová recenzia: Darkland (2017)

Print Friendly

Titul: Darkland, Dánsko, 2017, 112´
Réžia: Fenar Ahmad
Scenár: Fenar Ahmad, Adam August
Kamera: Kasper Tuxen
Strih: Kasper Leick
Hudba: Jens Ole Wowk McCoy
Hrajú: Dar Salim, Stine Fischer Christensen, Ali Sivandi, Dulfi Al-Jabouri, Jakob Ulrik Lohmann, Anis Alobaidi, Hamza Al-Jabouri, Amany Turk, B.Branco a ďalší
Distribúcia: Film Europe Media Company – Scandi 2018, v SR od 25. januára 2018  x   Foto: Film Europe

Synopsis The successful heart surgeon Zaid has reason to celebrate: he and his charming wife are waiting to join the family. However, the joint celebration in the circle of his friends is unexpectedly interrupted by the visit of Zaid’s brother Yasin, who got into trouble due to organized crime. After Zaid refuses to help him, Yasin is drastically punished by the gang leader. Police have their hands tied for lack of evidence…  Úspešný kardiochirurg Zaid má dôvod k oslave: spolu so svojou pôvabnou ženou čakajú prírastok do rodiny. Spoločnú oslavu v kruhu svojich priateľov však nečakane preruší návšteva Zaidovho brata Yasina, ktorý sa dostal do problémov kvôli organizovanému zločinu. Po tom, čo mu Zaid odmietne poskytnúť pomoc, je Yasin drasticky potrestaný vodcom gangu. Polícia má pre nedostatok dôkazov zviazané ruky … Úspešný kardiochirurg Zaid má dôvod k oslave: spolu so svojou pôvabnou ženou čakajú prírastok do rodiny. Spoločnú oslavu v kruhu svojich priateľov však nečakane preruší návšteva Zaidovho brata Yasina, ktorý sa dostal do problémov kvôli organizovanému zločinu. Po tom, čo mu Zaid odmietne poskytnúť pomoc, je Yasin drasticky potrestaný vodcom gangu. Polícia má pre nedostatok dôkazov zviazané ruky … 

MOVIE   REVIEW

Z uznávaného a finančne zabezpečeného  dánskeho   chirurga,   ktorého brat  Yasim sa stal kriminálnikom a bol zapletený so štruktúrami podsvetia, sa stáva  pouličný vagabund a bitkár a neskôr aj neľútostný  gangster,  aby pomstil  smrť   brata.

Hlavná postava drámy – dánsky  Iránčan   Zaid   má   charizmu  a  telo  iránskeho Win Diesela  (Daru Salim).    Tento   človek  sa  stal  príslušníkom dánskej smotánky  ale smeruje k  neskutočnej  psychologickej   premene  v schizofrenickej situácii: komunita Iráncov  i rodinná  česť  prikazuje  niečo spraviť,  a pritom  on i  jeho milujúca  manželka  sa  pripravujú  na príchod  vlastného dieťaťa.

Darkland | Be2Can

Tento film severskej kinematografie   je   psychologická kriminálna dráma  v žánri  revenge  thrilleru, ktorý   má  dobrý  priamy a akčný začiatok.  Hrdina musí riešiť  následky neúspešnej lúpeže v banke, ktorú dal zrealizovať  šéf podsvetia,  ktorý vydieral  aj  istého bežného  pešiaka svojej bandy.   Film je drámou  so  štandardným dynamickým  spádom:  najprv  príprava na konfrontáciu  formou  tréningu  kick-boxerstva,  ktoré  sú  stupňované  v menších  pouličných  konfliktoch.  V závere  musí byť   konfrontácia  vo  finálnej  súbojovej    férovke   Zaida  so  Semionom (Ali Sivandi), kde sa náš hrdina  ocitne  sám  s  hlavným  „mafiánskym  záporákom“  –  duel  s rozdávaním  vražedne nebezpečných rán  a  efektnými  zrážačkami  súperov  k  zemi – všetko  po neskutočne tvrdých úderoch.

Publikum  žánrovo zmiešanej  snímky  si  však   v  roztiahnutej druhej  časti  filmovej drámy   uvedomí  aj   istú  nelogickosť  či   paradoxy dejových  línií (hlboký intelekt spojený s brutalitou, ignoranciou a nakoniec pudovým nerozumom prisťahovalcov ako celku, kde je na  chvíľu solidárnosť a následne potrestanie).    Tieto  pramenia  zrejme  i  v  prostoduchosti  filmovej  zápletky, doposiaľ  v  Európe  nie  bežného  akčne-psychologického  žánrového  mixu.  V  dnešnom konkurenčnom  Hollywoode   bývajú  v scenároch  logickejšie  vystavané  dejové  výzvy i prekážky,  hrdinovia zažívajú  komplikovanejšie   emócie.

Filmová recenzia: Darkland (2017) | Reseach for Society/.Slovak Film i  Značne  schematicky je vykreslená   dôležitá postava  tehotnej  manželky  Zaida, ktorá  je  vo filme  akoby  bez zázemia,  bez  vlastností, i bez emócií (pri stretnutí vo VIP clube odchádza napríklad symbolicky  na WC)  –  a príchod  nového potomka  v nemocnici   je tu potom akoby niečo nasilu a bez motivačnej  logiky.  Doktor   Zaid   alias úspešný pomstiteľ  si bude užívať otcovstvo z  doživotného väzenia (?)

Postavy  na oboch stranách barikád  napokon  časom   pochopia,  že  nepremyslene  roznietená  a  konfliktná  špirála  svojhlavej akčnosti  a  čoraz nezmyselnejšej  pomsty  nemá skutočných víťazov ani vznešenejší cieľ.  Na  druhej  strane  prisľúbená  žánrová, estetická  i dramaturgická  výzva  a európsky typ  „civilnej   reflexie“  iránskodánskej  komunity   vo forme zamýšľanej   psychologickej  a charakterovej   kresby  hlavného protagonistu.  Postavy Zaid a jeho  100 % negatívny  zúfalec  Yasim  akoby  originalitou  úplne vyšumeli.  Obaja  iránski  imigranti  sa stanú  obeťami  neprispôsobivosti a zadubenosti.  Pritom  Zaid  je na  počiatku rozprávania  zodpovedný  a   všestranne  pomáhajúci chirurg,   ktorý sa zmení na  až beštiálny  paradox  (motivácia k dvojitému životu  a chabé zdôvodnený posun Zaida  od  apatie  – cez  tréning  kickboxu  –  až  k civilizačnej  i  ľudskej netolerancii) …

Tento bazálny povahový   prerod   pôsobí  na citlivé artové publikum značne schematicky – necivilne.  Až neprirodzene vykonštruovaná schéma reťazenia akčných pokusov o činy odplaty  ako reakcia  odôvodňujúca  samozvaneckú  spravodlivosť.

Film  Daekland  natočil Fenar Ahmad, dánský režisér iráckého původu narodený v Brne.  V závere  treba konštatovať,   že   možná  zaujímavá  pridaná hodnota reflexie dánskeho multikulturalizmu  naprieč  globalizáciou  na špecificky  európsky  spôsob  však   končí   naratívne rozpačite,  pretože   „zamrzla“  nedomyslene niekde na  autorskej  tvorivej  polceste.

Autori   i  dánska filmová produkcia  vyložene   uprednostnili  komerčnú  žánrovú  istotu  „krvavej pomsty“ – tu bez pokusu  o hlbšiu  intimitu autorských riešení. Akoby všetci mohli za všetku agresiu a anarchiu, ale toto nie je odraz skutočnej reality, avšak dynamická fikcia skôr  béčkovej kinematografie.

Hodnotenie .Slovak film:  Gabriel Gröber a Cyril Choma:  55 %

REVIEW    The main character of the drama – the Danish Iranian Zaid has the charisma and the body of the Iranian Win Diesel (Daru Salim). This man has become a member of the Danish cream, but he is heading for an unreal psychological transformation in a schizophrenic situation: the Iranian community and the family honor show something to do, while he and his loving wife prepare for the arrival of their own child.

This Nordic cinema film is a psychological criminal drama in the genre of revenge thriller, which has a good direct and action start. The hero must deal with the consequences of a failed robbery in a bank, which was carried out by the head of the underworld, who also blackmailed a certain ordinary pawn of his gang. The film is a drama with a standard dynamic gradient: first preparation for confrontation in the form of kick-boxing training, which are escalated in smaller street conflicts. In the end, there must be a confrontation in Zaida’s final fight with Semion (Ali Sivandi), where our hero finds himself alone with the main „mafia villain“ – a duel with murderously dangerous blows and effective knocks of opponents to the ground – all after incredibly hard blows.

However, in the stretched second part of the film drama, the audience of a genre-mixed film will also realize a certain illogicality or paradoxes of storylines (a deep intellect associated with brutality, ignorance and finally the instinctive ignorance of immigrants as a whole, where there is solidarity and punishment for a while). These probably also stem from the simplicity of the film plot, which is not yet a common action-psychological genre mix in Europe. In today’s competitive Hollywood, the plot challenges and obstacles are more logically displayed in the scenarios, the heroes experience more complicated emotions.

The important character of the pregnant wife Zaida, who is in the film as if without background, without qualities, and without emotions (she goes symbolically to the toilet during a meeting in the VIP club, for example) is also shown quite schematically – and the arrival of a new child in the hospital is and without motivational logic. Dr. Zaid aka a successful avenger will enjoy paternity from life imprisonment (?)

Eventually, the characters on both sides of the barricades will eventually understand that the recklessly inflamed and conflicting spiral of stubborn action and increasingly meaningless revenge has no real winners or a noble goal. On the other hand, the promised genre, aesthetic and dramaturgical challenge and the European type of „civil reflection“ of the Iranian-Copenhagen community in the form of the intended psychological and character drawing of the main protagonist. The characters of Zaid and his 100% negative desperate Yasim seem to have completely eroded the originality. Both Iranian immigrants will fall victim to maladaptation and edema. At the beginning of the story, Zaid is a responsible and comprehensively helping surgeon who turns into a bestial paradox (motivation for a double life and poorly justified shift of Zaid from apathy – through kickboxing training – to civilization and human intolerance) …

This basal character rebirth has a very schematic – non-civil effect on sensitive art audiences. An unnaturally constructed scheme of chaining action attempts at acts of retribution as a reaction justifying self-evident justice.

The film Daekland was made by Fenar Ahmad, a Danish director of Iraqi origin born in Brno. In conclusion, the perhaps interesting added value of reflecting on Danish multiculturalism across globalization in a specifically European way, however, ends narratively embarrassingly because it „froze“ inadvertently somewhere in the author’s creative halfway.

The authors and the Danish film production clearly preferred the commercial genre certainty of „bloody revenge“ – here without trying to deepen the intimacy of the author’s solutions. As if everyone was to blame for all the aggression and anarchy, but this is not a reflection of real reality, but a dynamic fiction rather of B-movie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV