Filmová recenzia: Beatrice, Sage femme, Francúzsko, 2017, 117´

Print Friendly
Titul: Beatrice, Sage femme, Francúzsko, 2017, 117´
Scenár a réžia: Martin Provost
Kamera: Yves Cape
Strih: Albertine Lastera
Hudba: Grégoire Hetzel
Hrajú: Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylene Demongeot, Pauline Etienne, Pauline Parigot, Jeanne Rosa, Karidja Touré, Jisca Kalvanda, Fayçal Safi, Nicolas Grandhomme, Sébastien Chassagne a ďalší
Distribúcia: ASFK, v SR od 18. januára 2018, Foto: ASFK
.

SYNOPSIS     Claire lives by the rules. She works as a midwife and has dedicated her life to the service of others. But the maternity ward where she works will soon be closed. And then Béatrice, her dead father’s ex-mistress, a capricious and selfish woman who is the exact opposite, reappears.Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným. Lenže pôrodnicu, kde pracuje, čoskoro zatvoria.  A do toho sa znovu objavuje Béatrice, bývalá milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je jej pravým opakom.

MOVIE    REVIEW 

Francúzsky dramatik, televízny ale tiež  súčasne aj filmový  režisér Martin Provost  realizoval tento projekt podľa vlastného scenára, na základe skutočných autobiograficky zaznamenaných udalostí.  Do veľkej miery  ide  o  životopisný film  o skutočnej  pôrodnej asistentke Claire (Catherine Frot), ktorá  asistovala pri pôrode jeho vlastnej matke, a  v ďalšom pláne  o  tvorivý miniprofil, ktorý sa venuje všeobecne prospešnému odvetviu  francúzskeho  pôrodníctva.

SAGE FEMME Bande Annonce (Catherine Deneuve, Catherine Frot - 2017) sur  Auvio

Dej filmu i zápletka sú nekomplikované.   Sympatická  Claire  žije so synom  Simonom (Quentin Dolmaire)  v  stiesnených priestoroch  na periférii mesta.  Táto zásadová a hrdinská bežná žena  po práci chodí  na svoju  malú  záhradku.  Nemocnicu, v ktorej  pracuje  Claire  onedlho zrušia a  jej  syn končí so štúdiom medicíny, na ktoré sa veľmi necíti, ožení sa a založí si rodinu, a po vzoru svojej matky chce byť pôrodným asistentom.  Claire sa pri práci na svojej  záhradke  zoznámi  s majiteľom susednej záhradky, ktorý je i šoférom  kamiónu (Olivier Gourmet),  a na scénu prichádza  i  bývalá milenka jej mŕtveho otca  Beatrice (Catherine Deneuve), nevypočítateľná femme-fatale, ktorá  dávnejšie  nepekne  zavŕšila  svoj osudový vzťah s  Clairinim  otcom.

Vzťahové snímka  opisuje dynamiku  spolužitia  medzi veľmi  rozdielnymi povahami  Claire a Beatrice.  Táto téma  povahovej analýzy   má  síce  značne  neprekvapivú a vytušenú pointu, ale  scenárista a režisér  Martin Provoust  sa tu prejavil ako  skvelý  znalec remesla životopisných filmov, ktorým sa  systematicky  venuje už dlhšie.  Ústredné   protikladné  ženské predstaviteľky  a  problém  životného odpúšťania  a tolerancie,   tu  vytvorili  celkom zaujímavú,  a aktuálnu  sociálnu spoločenskú sondu  s morálnym i  ľudským  kontextom.

Autorom snímky  išlo najviac o   civilný príbeh z globálnej doby  o živote v zrelom veku  a  o žití  aké je,  ale nie o žití, akým by nemalo byť.  Vynikajúci herecký výkon  Catherine Frot  a  Catherine Deneuve  s civilnou kamerou a vyváženou dramaturgiou  má svižné tempo.   Zaujímavo  sú   charakterizované hlavné i vedľajšie postavy,   a  okrem  príbehu   autorom v druhom pláne  išlo  súčasne aj  o umeleckú   sondou z prostredia francúzskych nemocníc a pôrodníctva.Odporúčané kino artového a festivalového diváka.   Hodnotenie: 60 %

Review content The French playwright, television but also film director Martin Provost realized this project according to his own script, based on real autobiographically recorded events. It is largely a biographical film about the real midwife Claire (Catherine Frot), who assisted in the birth of his own mother, and in another plan a creative mini-profile dedicated to the non-profit sector of French obstetrics.

The plot of the film and the plot are uncomplicated. The sympathetic Claire lives with her son Simon (Quentin Dolmaire) in cramped spaces on the outskirts of the city. This principled and heroic ordinary woman goes to her little garden after work. Claire soon closes the hospital where she works, and her son ends up studying medicine, where he doesn’t feel very well, marries and starts a family, and, following his mother’s example, wants to be a midwife. While working in her garden, Claire meets the owner of the neighboring garden, who is also the driver of the truck (Olivier Gourmet), and the ex-mistress of her dead father Beatrice (Catherine Deneuve), an unpredictable femme-fatale who came to an end relationship with Clairin’s father.

The relationship image describes the dynamics of coexistence between the very different personalities of Claire and Beatrice. Although this topic of character analysis has a rather unsurprising and guessed point, screenwriter and director Martin Provoust has proved to be a great expert on the craft of biographical films, which he has been systematically working on for a long time. The central opposing women’s representatives and the problem of life forgiveness and tolerance have created a quite interesting and up-to-date social society with a moral and human context.

The author of the film was mostly a civilian story from the global era about life at a mature age and about living as it is, but not about living as it should not be. The excellent acting performance of Catherine Frot and Catherine Deneuve with a civilian camera and balanced dramaturgy has a brisk pace. The main and secondary characters are interestingly characterized, and in addition to the story of the authors in the second plan, it was also an artistic probe from the environment of French hospitals and obstetrics. Recommended cinema for art and festival spectators. Rating: 60%

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV