Filmová recenzia: OUT (zaujímavý koprodukčný študentský film to dotiahol až do Cannes)

Print Friendly

Titul:  Out, Slovensko, Maďarsko, Česko, 2017, 88 min.
Réžia: György Kristóf
Scenár: György Kristóf, Eszter Horváth, Gábor Papp
Kamera: Gergely Pohárnok
Strih: Adam Brothánek
Hrajú: Sándor Terhes, Éva Bandor, Judit Bárdos, Ieva Norvele Kristóf, Guna Zarina, Viktor Nemets, Ieva Aleksandrova-Neklone a ďalší
Distribúcia: ASFK – Projekt 100 od 7. septembra 2017
Foto: ASFK

NOTICKA:  Film je odyseou päťdesiatročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po Východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Pred filmom Out sa premieta krátka animovaná snímka Žltá.

MOVIE  REVIEW

Out  je festivalový, artový a  taktiež  študenstský   hraný   film slovenského režiséra, bývalého študenta réžie (nedokončil štúdium na Famu  Prahe, pretože uprednostnil výrobu filmu pre MFF v Cannes) a  pracovníka v audiovizuálnej reklame,  žijúceho  taktiež  v Lotyšsku  (partnerka).

Žánrový zlepenec akéhosi pomaly sa rozvíjajúceho roadmovie plného sociálnych tém o obyčajnom globálnom človeku a jeho zdanlivých nekonečných možnostiach, a absurdné pábenie plné úprimných mladíckych pocitov tvorcu a následne aj reflexie žitia jeho známych. Paradoxne minimalizmus, symbolizmus, nostalgické tóny bytostného osamotenia, márnej snahy o komunikáciu a porozumenie  a priamočiarosť. Namiesto slovenčiny maďarčina, čeština, a rozprávanie sa po rusky.

Out - Kihűlés (2017) | Teljes filmadatlap | Mafab.hu

Prepustený zvárač  stvárnený  maďarským  hercom  Sándorom Terhesom, ktorý účinkoval už aj  v Priklerovom filmu Ďakujem, dobre alebo  Bielom bohovi  Kornéla Mundruczóa,  je  v tejto snímke   postavou sociálnej drámy s veľmi absurdným konotátom severskej road movie.  V centre rozprávania je jednoznačne postava medzinárodného vydedenca a globalistického lúzera, ktorých je dnešný aktuálny svet vrátane Slovenska a krajín V4 preplnený.

Film má  scenár s rozostrenou  dramaturgiou. Nájdeme tu  postavy so  100 % intuitívnosti za cenu úplného manka v logike, motiváciách a súvislostiach medzi postavami a realitou.  Nachádzme  tu  no-budgetovú výpravu i herecké obsadenie i keď film vznikal v koprodukcii niekoľko rokov.

Najsvetlejším miestom projektu sú   celkom dobré kameramanské riešenia  s vynikajúco nasnímanými  celkami mora a lodí.   i keď v  mnohých  dielo debutanta  si veľakrát  vystačí  nie veľmi komplikovaným  zmäkčeným svetením, inde  ponurou tonálnosťu, alebo  veľmi nápadnou ostrou kresbou mnohých symbolov z veľmi individuálneho sveta jeho scenáristov a režiséra.

Žiaľ tento náš  tvorca nehýri ambíciami akejsi  avantgarnej výpovede, pretože jeho filmová reč stojí na titulnej ústrednej postave, ktorej svetabôľ päťdesiatročného playboya v hlavnej roli  s dejovou neukotvenosťou a chlapčenským  zvedavým poznávaním sveta.

Tvorcovi  György Kristófovi  možno poďakovať za prekvapujúco  dobrú reprezentáciu slovenského festivalového filmu a relatívne  úspešný filmový debut na MFF v Cannes.

Avšak v tvorivej rovine a pri kriticom premýšlaní  sa  javí  Kristófov  príbeh ako  veľmi nedivácky, a pre poučenú časť publika je značne nestráviteľný.

K  prípadnej  reflexii  tvorcov  možno poslúži i neslávna  ale výstižná evaluácia filmu OUT vplyvným americkým časopisom Hollywood Reporter (preklad; parafrázovane) : “ /…) prázdny a nemožný euro-artfilm, plný nezmyselných bizardností.

Naopak, na Slovensku si z piety a slušnosti k debutantovi film kritika skôr cení;  veď ide  o  študentský  slovenský a český  celovečerný debut, a nesmierny úspech festivalovej diplomacie. Náš tvorca sa predsa len dostal do druhej najlepšej  sekcie v Cannes i keď  s projektom príliš absurdným a typicky debutanským.

Avšak z druhej stránky mince žiadny slovenský tvorca a režisér  v minulosti ani sem  ešte nikdy predtým  nebol  pripustený.

Hodnotenie – film critic: 50 % 

Review content: The released welder played by the Hungarian actor Sándor Terhes, who has already acted in Prikler’s film Thank You, Well or in The White God of Kornél Mundruczó, is a social drama character in this film with a very absurd connotation of a Nordic road movie. At the heart of the story is clearly the figure of an international outcast and a globalist lizard, whose current world, including Slovakia and the V4 countries, is crowded.

The film has a script with blurred dramaturgy. Here we will find characters with 100% intuitiveness at the cost of a complete shortage of logic, motivations and connections between the characters and reality. Here we find a no-budget set design and cast, even though the film was co-produced for several years.

The brightest place of the project are quite good cameraman solutions with excellently captured sea and ship units. although in many works the debutant is often satisfied with not very complicated soft lighting, gloomy tonality elsewhere, or a very striking sharp drawing of many symbols from the very individual world of his screenwriters and director.

Unfortunately, this creator of ours does not spoil the ambitions of a kind of avant-garde statement, because his film speech is based on the title central character, whose world ball of a fifty-year-old playboy in the lead role with storyless anchorage and boyish curious knowledge of the world.

The creator György Kristóf can be thanked for the surprisingly good representation of Slovak festival film and the relatively successful film debut at the Cannes IFF.

However, on a creative level and with critical thinking, Kristóf’s story seems very unsightly, and for the instructed part of the audience it is considerably indigestible.

An infamous but concise evaluation of the film OUT by the influential American magazine Hollywood Reporter (translation; paraphrased) may also serve as a possible reflection by the creators: „/ …) an empty and impossible Euro-art film, full of meaningless bizarreness.“

On the contrary, in Slovakia, out of piety and decency towards the debutant, the film is more appreciated by critics; after all, it is a student Slovak and Czech feature debut, and the immense success of festival diplomacy. After all, our creator got into the second best section in Cannes, even though the project was too absurd and typically debutanic.

However, on the other side of the coin, no Slovak creator and director has ever been admitted here or before.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV