VTS: PREJAV predsedníčky hodnotiacej komisie RNDr. Evy Majkovej, DrSc. pri odovzdávaní ocenení VEDEC ROKA

Print Friendly

[redakcia: PhD.]  [13. 5. 2015; budova RTVS; odovzdávanie ocenenia Vedec roka]  Vážený pán prezident, štátna tajomníčka, vyznamenaní výskumníci, dámy a vážení páni, dovoľte mi v prvom rade zablahoželať všetkým oceneným k vyznamenaniam.

Súťaž Vedec roka má za cieľ pravidelne oceňovať výskumníkov z oblasti prírodných a technických vied za ich výsledky v oblasti výskumu ako aj zavádzania nových technológií. Súťaž vyhlasujú spoločne Centrum vedecko-technických informácií, Zväz slovenských vedecko-technických  spoločností a Slovenská akadémia vied..  Cieľom je oceniť úspešných vedcov pracujúcich na Slovensku za ich úspechy dosiahnuté spravidla v ostatných 2-3 rokoch.

Nominácie môžu dávať organizácie a združenia z oblasti vedy a techniky. Výber robí hodnotiaca komisia, ktorá má 6 členov, nominovaných vyhlasovateľmi súťaže. Pre tento rok hodnotiaca komisia vyberala z takmer 50 nominácií. Pri hodnotení sa zohľadňovali predovšetkým publikačné výstupy,  citačný ohlas v ostatných 2-3 rokoch a prestížnosť časopisu, v ktorom boli práce publikované.

Komisia konštatovala, že celkovo sa jednalo o veľmi hodnotné nominácie. Potvrdzuje to, že na Slovensku pôsobia talentovaní a úspešní výskumníci, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v medzinárodnom kontexte Aj táto skutočnosť prispela k tomu, že rokovanie komisie bolo vecné a výsledok bol prijatý so všeobecným konsenzom. Chcem sa všetkým členom komisie poďakovať za veľmi  korektný, vecný prístup.

Verím, že súťaž Vedec roka prispeje k tomu, aby slovenská spoločnosť viac vnímala vedu a výskum ako nevyhnutnú podmienku svojej úspešnej existencie a ďalšieho rozvoja. Aby vnímala, že pre vyspelú európsku spoločnosť je podpora vedy a výskumu povinnosť, nie možnosť.

Výsledky o ktorých sme tu dnes počuli, prinášajú nové poznatky v medzinárodnom kontexte, a tento rok sú to aj výsledky, ktoré majú potenciál pre aplikácie v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti. Sú dobrou ilustráciou toho, že striktné delenie výskumu na základný a aplikovaný, ako sa to často na Slovensku robí, je dnes už  prekonané. Skôr by sme mali hovoriť o strategickom alebo orientovanom výskume, ktorý má spravidla širšie koncipovaný cieľ a ktorého súčasťou je tak hraničný výskum posúvajúci vpred naše poznanie ako aj výskum prinášajúci nové originálne poznatky využiteľné v praxi. Je treba podčiarknuť, že vždy hlavným atribútom je novosť a originalita výsledkov v medzinárodnom merítku.

Je dobrou správou, že na Slovensku medzinárodne kvalitných výsledkov pribúda.  Je to v neposlednom rade aj dôsledok vybudovania nových moderných laboratórií predovšetkým z projektov podporených zo ŠF EU. V tomto roku končí pre nás prvé  programové obdobie a jeho prínos bude iste podrobne analyzovaný, jeho prínosnosť je však už dnes nespochybniteľná. Výskumné laboratóriá vyzerajú inak ako pre 7-8 rokmi a s tým sa rozširujú aj možnosti výskumníkov. Je dôvodné predpokladať, že druhé programové obdobie, ktoré začne v r. 2016 bude ešte úspešnejšie.

Želajme si, aby znovu otvárané diskusie o správe ŠF pre vedu a výskum boli čoskoro ukončené v prospech  kvalitných projektov vedy a výskumu a aby bol rešpektovaný názor výskumnej  komunity, bez ktorej sa kvalitný výskum robiť nedá . Prispieť k tomuto cieľu by malo byť povinnosťou nás všetkých.

Ďakujem za pozornosť  [RNDr. Eva Majková, DrSc.]

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV