FILMOVÁ RECENZIA: MILÁČIK, BEL AMI, 2012, 102´

Print Friendly

Miláčik (Bel ami), Veľká Británia-Francúzsko-Taliansko, 2012, 102 min. Festivaly: Berlinale 2012. Scenár: Rachel Bennette; Podľa novely – Writing credits Guy de Maupassant – novel); Réžia: DeclanDonnellan & Nick Ormerod ; Kamera: Stefano Falivene ; Strih: Gavin Buckley, Masahiro Hirakubo ; Hudba: Lakshman Joseph De Saram, Rachel Portman.

V hlavných úlohách: Robert Pattinson, Uma Thurman, Holliday Grainger, Kristin ScottThomas, Christina Ricci, Natalia Tena, Colm Meaney, Philip Glenister a ďalší  Premiéra 22. marca 2012   Distribúcia: Bontonfilm účinkujú Robet Pattinson; Christina Ricci; Uma Thurman 

Produkcia: Laurie Borg KOPRODUKCIA: UK | Franc=uzsko, Taliansko  JAZYK: anglický + titulky ; PREMIĚRA: 8 . 6. 2012 (USA) Distribučný názov: Bel Ami – Storia di un seduttore; FILMOVÉ LOKALITY: Filming Locations: Budapest;  Production Co-prod : 19 Entertainment, Protagonist Pictures, Rai Cinema ZVUKOVÝ FORMÁT Dolby Digital.

Bel Ami (2012) - IMDb

REVIEWENT COMMENT: „Darling“ is a costume historical drama based on Maupassant’s model, where the non-acting, pensive and captivating Robert Pattinson, in the main role of an intriguing story, embodies manipulation, selfishness and a polemically ended career. Robert Pattinson is the idol of the sincere fans of Twilight, but also the warm sun-lit romance Water for Elephants, where he played a naive young man with a good heart. In Darling, Pattinson has a negative role, because he plays a chameleon uneducated and fast-oriented pig – George Duroy – gold diggers in a man’s body. The main character is written for an ambitious naive. He is a young man who has recently returned from the war in North Africa and has a lousy job. One day he meets Mr. Forestier, a wealthy man. The young „bunny Duroy“ is funny to the salon company, but the wives of gentlemen who, according to Moupassant, are more powerful than their halves – like it. The carousel of intrigue is also related to the accumulation of influence and wealth; it pushes itself to a spicy but logical conclusion. Darling – like many other designs, it looks better on paper (descriptive realism captures the details of fashionable Paris with a similar imagination), but the patterns of behavior of historical figures are aptly abstracted and socially relevant even in today’s turbulence.

The directorial duo Declan Donnellan & Nick Ormerod are skilful about their debutants, and their film shape works as one of the possible variants of the Majors studio look. For the protagonist Robert Pattison, the emotions of his character are legibly hinted at in combination with the actress of the format Umy Thurman; the protagonist Pattison also fits the typology, because he convinces as a bastard, a hysteric or a provocateur. Pattison is a shockingly wild atypical rather licked freak, with a smiling aura that occupies. Darling is an updated classic story that fits into the current retrotrend. In the film, the viewer finds great actors in atypical – innovatively cast character roles – which will certainly provoke discussion – controversy, even possible reluctance. On the other hand, this new French darling is a bit of a moral social satire – a spirit of current work, the content of which is aesthetically and plotically emphasized very properly.

RECENZENTSKÝ KOMENTÁR: „Miláčik“ je kostýmna historická dráma podľa Maupassantovej predlohy kde neherecky zádumčivý a podmanivý Robert Pattinson v hlavnej roli intrikánského príbehu stelesňuje manipuláciu, sebectvo a polemicky zakončenú kariéru. Robert Pattinson je idolom upíromilných fanyniek Stmievania, ale i  teplým slnkom prežiarenou romancou Voda pro slony, kde si zahral naivného mládenca s dobrým srdcom. V Miláčkovi má Pattinson zápornú rolu, pretože hraje chameleonského nevzdelaného a rýchle sa orientujúceho sviňáka – George Duroya – zlatokopky v mužskom tele.  Hlavná postava je napísaná pre ambicióznu naivku. Ide o mladého muža, ktorý se nedávno vrátil z vojny v severnej Afrike a má mizernú prácu. Jedného dňa stretne pana Forestiera, zámožného človeka. Mladý „zajko  Duroy“ je salónnej spoločnosti síce smiešny, ale manželkám pánov, ktoré sú podľa Moupassanta mocnejšie, než ich polovičky –  sa páči.  Kolotoč intrík súvisí aj s kumuláciou vplyvu a bohatstva; dotlačí sa až k pikantnému, ale  logického záveru. Miláčik – obdobne ako veľa ďalších predlôh pôsobí lepšie na papieri (popisný realizmus vystihuje detajly mondénneho Paríža s obdobnou imagináciou), avšak  vzorce chovania historických postáv sú výstižne vyabstrahované a spoločensky aktuálne i pri dnešných turbulenciach. 

Režisérské duo Declan Donnellan & Nick Ormerod si na debutantov počína zručne, a ich fimársky tvar funguje ako jeden  z možných variant štúdiového looku Majors.  U protagonistu Roberta Pattisona sú emócie jeho postavy čitateľne naznačené i v kombinácii s herečkou formátu Umy Thurman; protagonista Pattison sedí aj typológiou, pretože všestranne presvedčuje  ako  grázel, hysterka, či provokatér.  Pattison je šokantne divoký netypický  dosť ulízaný čudák, s  úsmevnou aurou, ktorá zaberá. Miláčik je aktualizovaným klasickým príbehom, ktorý zapadá do súčasného retrotrendu.  Divák si vo filme nájde skvelých hercov v netypických – inovačne obsadených charakterových roliach – čo určite vzbudí diskusie – polemiku, až  možnú nevôľu. Na druhej strane je tento nový francúzsky  Miláčik tak trochu morálne spoločenskou satirou –  duchom aktuálne dielo, ktorého obsah je  esteticky a dejovo zdôraznený veľmi náležite.

EVALUÁCIA RECENZENTA:

Réžia: 85 %    

scenár: 60 %

kásting a lokácie: 95 %    

celkový dojem: 75 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV